คณะพยาบาลศาสตร์

อยู่ในช่วงพัฒนา

# ชื่อบทความ บระเภทบทความ ปีที่ตีพิมพ์
1 การพัฒนาผักแผ่นอบกรอบเสริมพรีไบโอติกส์เพื่อสุขภาพ บทความวิจัย 2567
2 The Social, Mental, and Physical Health Impacts of the COVID-19 Pandemic on People With HIV: Protocol of an Observational International Multisite Study บทความวิจัย 2567
3 ผลของการเตรียมความพร้อมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงต่อความรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ความพึงพอใจ ทักษะการปฏิบัติ และความมั่นใจในการทำคลอดของนักศึกษาพยาบาลและความพึงพอใจของผู้คลอด บทความวิจัย 2567
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเลียงพร้อมปรุงและแนวคิดธุรกิจอาหาร บทความวิจัย 2566
5 ผลของการพัฒนาผู้เรียนตามลักษณะการเรียนรู้ VARK ต่อความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2566
6 ผลการเรียนรู้แบบกลับด้านต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของนักศึกษาในการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 บทความวิจัย 2566
7 พยาบาลคืออนาคตของสุขภาพโลกที่ควรค่าในการลงทุนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บทความวิชาการ 2566
8 การศึกษาการจัดอัตรากําลังตามกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพหออภิบาลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า บทความวิจัย 2566
9 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร สภาพแวดล้อมในการทําางาน กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิ เขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข บทความวิจัย 2566
10 แนวคิดและวิธีการเจริญสติในสตรีตั้งครรภ์ บทความวิชาการ 2566
11 ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ โควิด 19 ที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิจัย 2566
12 ผลของโปรแกรมที่บูรณาการการรับรู้สมรรถนะตนเองและการเสริมพลังอําานาจต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ บทความวิจัย 2566
13 ผลของการใช้รูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงต่อความมั่นใจในการปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2566
14 ทัศนคติทางดิจิทัล ความเข้าใจทางดิจิทัล และทักษะทางดิจิทัล ในยุคพลิกโฉมของนักศึกษาพยาบาลสำหรับการดูแลสุขภาพและการบริการพยาบาล บทความวิจัย 2566
15 ประสบการณ์การบริหารการพยาบาลของฝ่ายการพยาบาลยุคพยาบาลเจเนอเรชั่นแซดในโรงพยาบาลเอกชน ประเทศไทย บทความวิจัย 2566
16 ผลของรูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผลการบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดวันเดียวกลับและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2566
17 ปัจจัยทำนายสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจตุรทิศ กระทรวงสาธารณสุข บทความวิจัย 2566
18 การศึกษาการจัดการของผู้บริหารทางการพยาบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บทความวิจัย 2566
19 การพัฒนารูปแบบการส่งต่อการดูแลในการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายต่อความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2566
20 ผลของการใช้โปรแกรมสัมพันธภาพบำบัดร่วมกับการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลแบบประคับประคอง ต่อความเครียด ความวิตกกังวล และคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยและผู้ดูแล บทความวิจัย 2566
21 ผลการใช้รูปแบบการจัดการการดูแลที่บูรณาการทฤษฎีการดูแลกับจิตตารมณ์พระวรสารต่อการรับรู้พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2566
22 ผลของการใช้รูปแบบการทำงานเป็นทีมการพยาบาลร่วมกับการใช้กระบวนการพยาบาลต่อสมรรถนะการแก้ปัญหาของพยาบาลวิชาชีพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพก บทความวิจัย 2566
23 ผลของการปรึกษาการจัดการพยาบาลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 บทความวิจัย 2566
24 รูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อความรู้ ความมั่นใจ และทักษะปฏิบัติการทำ หัตถการเบื้องต้นทางศัลยกรรมของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2566
25 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 และทักษะการตรวจ ATK ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2566
26 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ต่อสมรรถนะการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมูลนิธิในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2566
27 โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนต่อการป้องกันภาวะสายตาสั้นในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2566
28 Exploring the Use of Immersive Technology in Nursing Practice: Case Study in Thailand บทความวิจัย 2566
29 ประสิทธิผลของการใช้บทเรียนมูเดิล อีเลิร์นนิงเพื่อเตรียมความพร้อมสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บทความวิจัย 2565
30 ทิศทางการดูแลสุขภาพในการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ในยุควิถีใหม่ของพยาบาลชุมชน บทความวิชาการ 2565
31 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพโภชนาการกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2565
32 Self-care differences in COVID-19 pandemic situation บทความวิจัย 2565
33 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจรณทักษะของนักศึกษาพยาบาลสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ บทความวิชาการ 2565
34 การเยี่ยมบ้านวิถีใหม่: บทบาทพยาบาลชุมชนไทยต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส (โควิด 19) ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง บทความวิชาการ 2565
35 บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมขนในการสนับสนุนครอบครัวเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่บ้าน: กรณีศึกษา บทความวิชาการ 2565
36 ผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานต่อทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2565
37 ปัจจัยทำนายการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของปัจจัยพลังอำนาจในการดูแลสมาชิกที่ป่วย การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและการสนับสนุนทางสังคม บทความวิจัย 2565
38 ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ บทความวิจัย 2565
39 ปัจจัยทํานายพฤติกรรมป้องกันความดันโลหิตสูงตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย บทความวิจัย 2565
40 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการให้คําปรึกษาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสําหรับครูโรงเรียนสอนคนตาบอด บทความวิจัย 2565
41 การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2565
42 การเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น: ศึกษาความสนใจของผู้เรียนคาดหวังและต้นทุนหลักสูตร บทความวิจัย 2565
43 โรคความดันโลหิตสูง: บทบาทสำคัญของพยาบาล บทความวิชาการ 2565
44 ประสบการณ์การใช้สัมพันธภาพบำบัดในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว บทความวิชาการ 2565
45 ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อทักษะการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2565
46 Development of teaching and learning in transcultural nursing for Cambodian nursing students using e-learning บทความวิจัย 2565
47 การศึกษาพยาบาลแห่งอนาคตในยุคพลิกโฉมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส 2019 บทความวิชาการ 2565
48 การดูแลต่อเนื่องและการประสานงานในชุมขนของการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยใช้แนวคิดบูรณาการในการให้บริการด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลกในประเทศไทยและอินโดนีเซีย บทความวิจัย 2565
49 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศจริยธรรมในองค์กรพยาบาล การจัดการด้านการยศาสตร์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลคาทอลิก ประเทศไทย บทความวิจัย 2565
50 ประเมินผลการพยาบาลทางไกลในการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2565
51 ผลของรูปแบบการดูแลตนเอง ตามแนวคิดการดูแลสุขภาพตนเองและการกำกับตนเอง เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ บทความวิจัย 2565
52 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2565
53 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อ บทความวิจัย 2565
54 ผลของการใช้รูปแบบการรับ-ส่งเวรโดยใช้แนวคิด SBAR ต่อคุณภาพการพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป่วยผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก บทความวิจัย 2565
55 ผลของการใช้โปรแกรมการสื่อสารโดยการให้ข้อมูลต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก และความพึงพอใจของพยาบาล บทความวิจัย 2565
56 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด บทความวิชาการ 2565
57 ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยหุ่นจำลอง SIM MOM ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2565
58 การฝึกปฏิบัติในยุควิถีใหม่โดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model เพื่อพัฒนาทักษะการรักษาพยาบาลขั้นต้นของนักศึกษาพยาบาล บทความวิชาการ 2565
59 แนวคิดการผสมผสานและบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพ บทความวิชาการ 2565
60 การพยาบาลอนามัยชุมชน: นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (บทที่ 7 การอนามัยครอบครัว) ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2565
61 ผลของโปรแกรมการพยาบาลจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายต่อการรับรู้คุณภาพ การดูแลแบบประคับประคองและความพึงพอใจของผู้ดูแลหลัก หอผู้ป่วยอายุรกรรม บทความวิจัย 2565
62 Predictors of Intention to Stay as Perceived by Nurses Working at Community Hospitals, Ministry of Public Health, Thailand บทความวิจัย 2565
63 A Pilot Study on Advantages of Prebiotic Vegetable Crisp Consumption for Health บทความวิจัย 2565
64 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะตนเองต่อความรู้และความมั่นใจในพฤติกรรมการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า ผู้สูงอายุเบาหวานในชมรมผู้สูงอายุวัดปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2565
65 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลดการทิ้งขยะของประชาชนบริเวณชายทะเลจังหวัดชลบุรี บทความวิจัย 2565
66 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ช่วงมีการระบาดปี 2564 และในไตรมาสแรกของ ปี 2565 บทความวิจัย 2565
67 วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำของพยาบาลในการผลักดันทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของระบบการดูแลสุขภาพโลก บทความวิชาการ 2564
68 Motivational strategies to improve adherence to physical activity in breast cancer survivors: A systematic review and meta-analysis บทความวิจัย 2564
69 การมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะทะเลของประชาชนในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี บทความวิจัย 2564
70 Adherence of Participation in the Colorectal Cancer Screening Program: Five-Year Follow-up บทความวิจัย 2564
71 การรับรู้ความต้องการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและญาติ: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์ บทความวิจัย 2564
72 ผลของการจัดการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลเอกชน บทความวิจัย 2564
73 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2564
74 A Study of Home Healthcare Nursing Outcomes Quality Indicators for Older People in Thailand Using Delphi Technique บทความวิจัย 2564
75 การเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์เพื่อสร้างนวตกรรมการพยาบาล บทความวิชาการ 2564
76 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนแบบออนไลน์ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 บทความวิจัย 2564
77 Participation in self-care based on the sufficiency economy philosophy among midlife women in Thailand บทความวิจัย 2564
78 พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน: กรณีศึกษาประชาชนในชุมชนหมู่บ้านเดอะเลกาซี่การ์เด้นโฮม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ บทความวิจัย 2564
79 การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 บทความวิชาการ 2564
80 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จากสถานการณ์โควิด-19 บทความวิจัย 2564
81 การศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2564
82 การรับรู้ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยและญาติในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์ บทความวิจัย 2564
83 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลสถาบันเอกชนแห่งหนึ่งกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2564
84 Factors affecting the results of national nursing license examination among newly graduated nurses in a private nursing college, Thailand: A mixed methods research บทความวิจัย 2564
85 การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 บทความวิชาการ 2564
86 การพยาบาลประคับประคองพระสงฆ์อาพาธด้วยการดูแลห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย ตามหลักสัปปายะ บทความวิชาการ 2564
87 การปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2564
88 ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย บทความวิจัย 2564
89 “Novice nurse and novel coronavirus”—experiences of novice nurses caring for patients diagnosed with COVID-19 in Thailand บทความวิจัย 2564
90 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะคลอด และระยะหลังคลอดทันที: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์บนคลีนิก บทความวิชาการ 2564
91 การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2564
92 ภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2564
93 ผลของโปรแกรมการดูแลร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ และสุขภาวะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บทความวิจัย 2564
94 การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก บทความวิจัย 2564
95 การพัฒนารูปแบบการโค้ชแบบผสมผสานเทคโนโลยีผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทความวิจัย 2564
96 อาการปัสสาวะผิดปกติ การจัดการอาการ และความผาสุกทางจิตใจในผู้สูงอายุต่อมลูกหมากโต: การศึกษาความสัมพันธ์ บทความวิจัย 2564
97 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2564
98 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ จากสถานการณ์โควิด-19 บทความวิชาการ 2564
99 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สอง บทความวิจัย 2564
100 การดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด: การสะท้อนความเชื่อเชิงวัฒนธรรม บทความวิชาการ 2564
101 การบูรณาการเซนต์หลุยส์โมเดลในงานบริการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและสร้างเสริมจิตตารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2564
102 การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 (บทที่ 6) ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2564
103 Relationships of stress, anxiety, and related factors with the comfort of caregivers of patients with brain tumor in the preoperative phase บทความวิจัย 2564
104 Selected factors related to behavior control by executive children with epilepsy บทความวิจัย 2564
105 Factors Affecting the Quality of Life in Children with Epilepsy (ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเด็กโรคลมชัก) บทความวิจัย 2564
106 ความท้าทายของพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย บทความวิชาการ 2564
107 การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ บทความวิจัย 2563
108 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจด้านนิเวศวิทยา กับรูปแบบกิจกรรมทางกายตลอดช่วงชีวิตของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิจัย 2563
109 ผลของการวางแผนจำหน่ายแบบครอบครัวมีส่วนร่วมต่อการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ บทความวิจัย 2563
110 ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะตนเองในการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2563
111 แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือด บทความวิจัย 2563
112 ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน: ในมุมมองศาสนาของวัฒนธรรมไทย บทความวิชาการ 2563
113 บทบาทของพยาบาลในการบรรเทาสาธารณภัย: กรณีการสังหารหมู่ที่จังหวัดนครราชสีมา บทความวิชาการ 2563
114 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
115 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของผู้สูงอายุสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยแขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2563
116 ความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2563
117 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2563
118 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 - 2564 บทความวิจัย 2563
119 การดูแลสุขภาพแบบภูมิปัญญาไทยด้วยประโยชน์จากกล้วย บทความวิชาการ 2563
120 การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพระสงฆ์อาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย บทความวิชาการ 2563
121 ผลกระทบโรคระบาด COVID-19: การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล บทความวิชาการ 2563
122 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแนวคิดการสะท้อนคิดการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2563
123 แฟ้มสะสมงาน: การเรียนรู้ในช่วงนิวนอร์มอล บทความวิชาการ 2563
124 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 บทความวิจัย 2563
125 บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม บทความวิชาการ 2563
126 ผลของการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
127 ผลของการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายตามแนวคิด M-E-T-H-O-D ต่อความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บทความวิจัย 2563
128 ประสบการณ์การจัดการการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากลของผู้บริหารทางการพยาบาล บทความวิจัย 2563
129 การศึกษาตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลผู้รับบริการหญิงที่รับการรักษาภาวะการมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ บทความวิจัย 2563
130 คัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอแม่เจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บทความวิจัย 2563
131 แฟ้มสะสมงาน : กระบวนการคิดและผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาล บทความวิชาการ 2563
132 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2563
133 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีผลในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไต: การศึกษาเปรียบเทียบ บทความวิจัย 2563
134 ผลการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติต่อการรับรู้สรรถนะนักศึกษาพยาบาลในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
135 คุณภาพชีวิตนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
136 การเสริมสร้างความพึงพอใจในงานและการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพสำเร็จใหม่ บทความวิชาการ 2563
137 ลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ ทัศนคติ ของบุคลากร การสนับสนุนจากองค์กร ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กลุ่ม 1 บทความวิจัย 2563
138 The Effects of Respiratory Rehabilitation Program on Perceived Self-Efficacy and Dyspnea in Patients with Lung Cancer บทความวิจัย 2563
139 ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่ออาการซึมเศร้าของวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรม บทความวิจัย 2563
140 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาการศึกษาอิสระ บทความวิจัย 2563
141 การพยาบาลผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญ ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2563
142 การจัดการทางการพยาบาล และภาวะผู้นำ ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2563
143 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน (หน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.2 และ 6.3) ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2563
144 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในงานอนามัยชุมชน ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2563
145 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลชลบุรี บทความวิจัย 2563
146 การรับรู้การได้รับการดูแลอย่างเอื้ออาทรของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง บทความวิจัย 2563
147 การประเมินความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจสปาไทย บทความวิจัย 2563
148 Development and Psychometric Testing of the Health Literate Cancer Hospital Scale บทความวิจัย 2563
149 Living with the Unwelcome Guest: Thai Muslims Living with Type 2 Diabetes Mellitus บทความวิจัย 2563
150 The PAPHIO study protocol: a randomized controlled trial with a 2 x 2 crossover design of physical activity adherence, psychological health and immunological outcomes in breast cancer survivors บทความวิจัย 2563
151 พลังพยาบาลเพื่อสุขภาพดีทั่วโลก: เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ท้าทาย บทความวิชาการ 2563
152 สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2562
153 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาและการใช้พืชสมุนไพรของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนเมืองและชนบท บทความวิจัย 2562
154 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะของมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย บทความวิจัย 2562
155 การคงอยู่ในงานของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บทความวิจัย 2562
156 ความรอบรู้ด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 บทความวิจัย 2562
157 ประสิทธิผลการใช้ปลอกสวมขาเพื่อป้องกันการงอของขาหนีบหลังการตรวจสวนหัวใจ บทความวิจัย 2562
158 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2562
159 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2562
160 การวิจัยทางการศึกษา: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ (อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล) บทความอื่นๆ 2562
161 ผลของการพยาบาลแบบประคับประคองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในชุมชน บทความวิจัย 2562
162 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บทความวิจัย 2562
163 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บทความวิจัย 2562
164 การเรียนรู้ด้วยการบริการกับประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการประยุกต์ใช้ บทความวิชาการ 2562
165 ผลการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณต่อการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2562
166 การพัฒนาซอล์ฟสกิลของนักศึกษาพยาบาล: การเรียนรู้จากเครือข่ายความร่วมมือประกันคุณภาพการศึกษา บทความวิชาการ 2562
167 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในความเป็นพลเมืองอาเซียน เปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย บทความวิจัย 2562
168 ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา บทความวิจัย 2562
169 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด: บทบาทพยาบาลและครอบครัว บทความวิชาการ 2562
170 The Social Cognitive Theory with Diabetes: Discussion บทความวิชาการ 2562
171 ภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิชาการ 2562
172 รูปแบบการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ บทความวิจัย 2562
173 Symptom experience, symptom management in patients with heart failure: A literature review บทความวิจัย 2562
174 เปรียบเทียบผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง "หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก" กับวิธีการสอนปกติที่มีต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2562
175 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กรกับการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพสำเร็จใหม่ ในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2562
176 ผลของการสนับสนุนของครอบครัวและการเสริมพลังอำนาจต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด บทความวิจัย 2562
177 การพยาบาลพระสงฆ์อาพาธภายใต้พระธรรมวินัย บทความวิชาการ 2562
178 การออกแบบการเรียนการสอนในยุคศตวรรษ 21 และการสร้างแบบสอบสัมฤทธิผลวิชาทฤษฎีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บทความวิชาการ 2562
179 ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2562
180 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2562
181 Effects of a Self-Efficacy Promoting Program on Village Health Volunteers' Knowledge and Perceived Self-Efficacy for Dementia Screening in Older Persons: A Case Study at Sakon Nakhon Province บทความวิจัย 2562
182 Effects of Pressure Sore Prevention Program on Knowledge and Self-Efficacy of Family Caregivers in Decreasing Pressure Sore Risk of Persons with Cerebrovascular Disease บทความวิจัย 2562
183 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพข้อต่อความรู้และทักษะของญาติผู้ดูแลและการเคลื่อนไหวของข้อของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง บทความวิจัย 2562
184 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กสมองพิการของญาติผู้ดูแลในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2562
185 วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV : บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมะเร็งจากเชื้อ HPV บทความวิชาการ 2562
186 การฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับบั้นเอว : บทบาทพยาบาล บทความวิชาการ 2562
187 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2562
188 แบบประเมินพัฒนาการในเด็กปฐมวัย: เครื่องมือในการพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย บทความวิชาการ 2562
189 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2562
190 การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ บทความวิจัย 2562
191 การศึกษาตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม บทความวิจัย 2562
192 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน บทความวิจัย 2562
193 ปัญหาและความต้องการ การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จังหวัดนครปฐม บทความวิจัย 2562
194 Comparison of blood pressure and blood glucose level among elderly with non-communicable disease บทความวิจัย 2562
195 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน บทความวิจัย 2561
196 ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลเด็กวัยปฐมวัย บทความวิจัย 2561
197 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินและจัดการปัญหาสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2561
198 ผลของสมาธิเพื่อการเยียวยาของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อในกรุงเทพมหานครและสุราบายา บทความวิจัย 2561
199 ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนรู้เรื่องการดูดเสมหะต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน ความมั่นใจและความพึงพอใจของนักศึกษา บทความวิจัย 2561
200 การเรียนรู้ด้วยการบริการ : ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2561
201 ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล บทความวิจัย 2561
202 ดัชนีมวลกายและโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์ บทความวิจัย 2561
203 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้แบบนำตนเอง สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ และความคาดหวังของนักศึกษาต่อรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย บทความวิจัย 2561
204 ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2561
205 การศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของมุสลิมวัยทำงาน บทความวิจัย 2561
206 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Simulation-Based Learning ต่อความรู้ด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2561
207 ผลของการใช้รูปแบบการสอบ OSCEs เพื่อประเมินทักษะปฏิบัติทางคลินิกด้านการรักษาพยาบาลขั้นต้น ของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2561
208 การศึกษาประสบการณ์ภาวะซึมเศร้าและความเศร้าโศกจากการสูญเสียของผู้สูงอายุไทย บทความวิจัย 2561
209 การศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาตามคุณค่าพระวรสาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2561
210 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ความรู้สึกมีคุณค่าและเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก บทความวิจัย 2561
211 ความสามารถในการทำนายเจตคติต่อเพศวิถีของนักเรียน ด้วยปัจจัยรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว อัตมโนทัศน์ต่อเพศวิถี และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเพศทางสื่อสาธารณะ บทความวิจัย 2561
212 ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยโมเดลสะท้อนคิดต่อการตระหนักรู้ตนเองด้านเพศวิถีของนักเรียนมัธยมปีที่ 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2561
213 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา บทความวิจัย 2561
214 ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มรายวิชาศึกษาอิสระที่มีผลต่อการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี บทความวิจัย 2561
215 The Clinical Supervision Process of Nurse Preceptors in Thailand: A Meta-Ethnography Research บทความวิจัย 2561
216 Comparison of attitudes towards meditation healing exercise between the elderly living with chronic illness in Bangkok and Surabaya บทความวิจัย 2561
217 The Family Planning's Experiences of Migrant Workers in Thailand: A Qualitative Research บทความวิจัย 2561
218 บทบาทพยาบาล: กรณีศึกษาการดูแลด้านจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย บทความวิชาการ 2561
219 แนวโน้มการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายในการพยาบาล บทความวิชาการ 2561
220 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิชาการ 2561
221 การคัดกรองและการวินิจฉัยคู่เสี่ยง โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในหญิงตั้งครรภ์และสามี : บทบาทของพยาบาล บทความวิชาการ 2561
222 บทบาทพยาบาลในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน บทความวิชาการ 2561
223 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ถอดบทเรียนการใช้ห้องเรียนกลับทาง บทความวิชาการ 2561
224 สะเต็มศึกษา : ถอดบทเรียนการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมการพยาบาล บทความวิชาการ 2561
225 การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: ถอดบทเรียนจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล บทความวิชาการ 2561
226 การสนับสนุนของครอบครัวต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด [Family support for breastfeeding in teenage postpartum mothers] บทความวิชาการ 2561
227 บทบาทพยาบาลกับการดูแลแบบองค์รวมในหญิงหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้า บทความวิชาการ 2561
228 โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม: บริการปฐมภูมิเชิงรุก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิชาการ 2561
229 กลุ่มอาการปัสสาวะในถุงมีสีม่วง : อาการเตือนการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ บทความวิชาการ 2561
230 แนวโน้มการใช้พยาบาลพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน บทความวิชาการ 2561
231 ผลของรูปแบบการพยาบาลที่บูรณาการสนับสนุนของครอบครัวกับการเสริมพลังอำนาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก บทความวิจัย 2561
232 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก บทความวิจัย 2561
233 การใช้สัมพันธภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง บทความวิชาการ 2561
234 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บทความวิจัย 2561
235 การพัฒนาคู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น บทความวิจัย 2561
236 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2561
237 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยต่อภาวะสุขภาพจิตในนักบวชหญิงผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2561
238 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต บทความวิชาการ 2561
239 การเสริมพลังอำนาจมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บทความวิชาการ 2561
240 แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม บทความวิชาการ 2561
241 Comparison of Stress Level and Quality of Life in Elderly Who are Living with Chronic Illness in Bangkok and Surabaya บทความวิจัย 2561
242 การศึกษาภาวะผู้นำในพยาบาลที่ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บทความวิจัย 2561
243 ผลของดนตรีต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด บทความวิจัย 2561
244 Analyzing and Synthesizing the palliative care system providing continuum care form healthcare services to homes in end-of-life patients in the east of Thailand บทความวิจัย 2561
245 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนิสิตพยาบาล บทความวิจัย 2561
246 ประสิทธิผลของศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) ในโรงพยาบาลชลบุรี บทความวิจัย 2561
247 Effects of Arm Swing Exercise Program on HbA1c and Nutritional Status in Adults with Type 2 Diabetes in Community บทความวิจัย 2561
248 Physical activity and breast cancer survivors: Importance of adherence, motivational interviewing and psychological health บทความวิชาการ 2561
249 การสำรวจสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานพลังบวกของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย บทความวิจัย 2561
250 สภาพยาบาลระหว่างประเทศ: พลังพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพและสุขภาพประชากรโลก บทความวิชาการ 2561
251 ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อภาพยนตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2547-2558 บทความวิจัย 2560
252 ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อหนังสือพิมพ์ ระหว่าง พ.ศ. 2547-2558 บทความวิจัย 2560
253 Breast cancer and exercise: The role of adiposity and immune markers บทความวิชาการ 2560
254 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการชุมชนเมือง: กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2560
255 An Ecological Understanding of Physical Activity Patterns of Thai Adults Living with HIV in Thailand บทความวิจัย 2560
256 พฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
257 การใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดหลังการสวนหัวใจ บทความวิจัย 2560
258 การใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการจัดการความเจ็บปวดของเด็กที่ได้รับการผ่าตัด บทความวิจัย 2560
259 การใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลเด็กทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง บทความวิจัย 2560
260 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย บทความวิจัย 2560
261 ความต้องการการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วย บทความวิจัย 2560
262 ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการทฤษฎีการพยาบาลของคิง สำหรับผู้ป่วยจิตเภทต่อการรับรู้การสื่อสารเชิงการบำบัดของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2560
263 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญาหลังการปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาตะวันออกด้วยวิถีไทยพุทธ บทความวิจัย 2560
264 ประสิทธิผลของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
265 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ บทความวิจัย 2560
266 การเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนของไทยและอินโดนีเซีย บทความวิจัย 2560
267 ประสบการณ์ในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของศิษย์เก่ากัมพูชา บทความวิจัย 2560
268 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาลบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
269 ผลการจัดการเรียนรู้แบบทีมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
270 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ บทความวิจัย 2560
271 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่เน้นการควบคุมความอยากดื่มแอลกอฮอล์ต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ติดแอลกอฮอล์ บทความวิจัย 2560
272 แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ชาวพม่าของพยาบาลผดุงครรภ์ บทความวิชาการ 2560
273 แนวโน้มการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บทความวิชาการ 2560
274 แนวทางการสนทนาเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายในหอผู้ป่วยไอซียู บทความวิชาการ 2560
275 การดูแลบาดแผลผู้ป่วยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนาโนเทคโนโลยี บทความวิชาการ 2560
276 แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ปรับปรุงใหม่ ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2560
277 การพยาบาลแบบประคับประคองในชุมชน: คุณภาพการดูแลจนถึงวาระท้ายของชีวิต ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2560
278 การศึกษาความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวัดการรับรู้สติของผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง (โฟร์สกอร์) โดยพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต บทความวิจัย 2560
279 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถแห่งตน ความคาดหวังในผลลัพธ์จากการดูแล ความพึงพอใจของญาติผู้ดูแลต่อบริการที่ได้รับ และความปลอดภัยในการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บทความวิจัย 2560
280 ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2560
281 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก บทความวิจัย 2560
282 การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2559
283 ประสิทธิผลชุดการเรียนรายวิชาการผดุงครรภ์ 1 บทความวิจัย 2559
284 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิในชุมชน : สะท้อนคิดวิชาการรับใช้สังคม บทความวิจัย 2559
285 วัฒนธรรม ความเชื่อ การปฏิบัติในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของสตรีชาวพม่าที่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร บทความวิจัย 2559
286 ชีวประวัติปูชนียบุคคลของวิชาชีพการพยาบาลสาธารณสุขไทย: ผศ.ดร.อังคณา เหมินทร์ บทความวิจัย 2559
287 ผลของการใช้รูปแบบการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4 กับเอสเคที 1 ต่อความสามารถทางสมอง ความตระหนักรู้ในตนเอง และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2559
288 ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกสมาธิต่อพหุปัญญาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
289 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2559
290 ผลการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วยที่บูรณาการแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติตามการรับรู้บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2559
291 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมสำหรับ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทความวิจัย 2559
292 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 บทความวิจัย 2559
293 การประเมินผลการนำนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การปฏิบัติ บทความวิจัย 2559
294 การศึกษาสมรรถนะตามบันไดวิชาชีพของพยาบาลรังสีรักษา บทความวิจัย 2559
295 ผลของโปรแกรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำความสะอาดมือของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี บทความวิจัย 2559
296 ผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาที่บูรณาการประสิทธิภาพการสื่อสารต่อการรับรู้สมรรถนะผู้ดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง บทความวิจัย 2559
297 การพัฒนาต้นแบบ "การสอนเพศศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนวัยรุ่น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในเขตน้ำป่าไหลท่วมดินโคลนถล่ม: กรณีศึกษา โรงเรียน้ำริดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ บทความวิจัย 2559
298 ต้นทุนชีวิต กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิชาการ 2559
299 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทความวิชาการ 2559
300 ประชาคมอาเซียนกับระบบสุขภาพไทย บทความวิชาการ 2559
301 เสริมสร้างพลังอำนาจในตน...ลดความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง: บทบาทสำคัญของพบาบาล บทความวิชาการ 2559
302 การบริหารจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21: การผลิตบุคลากรสุขภาพสำหรับอนาคต บทความวิชาการ 2559
303 การเรียนรู้ด้วยการบริการ :ความเป็นไปได้ในการนำมาใช้เพื่อจัดการศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2559
304 กลุ่มอาการปัสสาวะในถุงปัสสาวะมีสีม่วง :อาการเตือนการติดเชื้อในผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ บทความวิจัย 2559
305 ผลของสมาธิเพื่อการเยียวยาไทยจินตภาพ (SKT6) ในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย บทความวิจัย 2559
306 เปรียบเทียบพหุปัญญาของผู้สูงอายุตามการปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก บทความวิจัย 2559
307 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญาด้วยวิถีไทยพุทธ บทความวิชาการ 2559
308 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2559
309 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
310 วัฒนธรรม ความเชื่อ การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังคลอดของสตรีชาวพม่าที่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร บทความวิจัย 2559
311 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2559
312 รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำนึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
313 The Perception for Good Death of Community Dwelling Japanese and Thailand respondents บทความวิจัย 2559
314 ผลการใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอนรายวิชา กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ บทความวิจัย 2558
315 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ เขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2558
316 การวิเคราะห์โยงใยเหตุปัจจัยสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชนกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2558
317 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และครอบครัวเข้มแข็งกับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิจัย 2558
318 ต้นทุนชีวิต ครอบครัวเข้มแข็ง และเจตคติต่อการตั้งครรภ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิจัย 2558
319 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อม กับความเครียดและการจัดการความเครียดขณะฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2558
320 Learning Model towards Citizenship Conscientization among Students: A Case Study of Saint Louis College บทความวิจัย 2558
321 Experiences in Learning of the BSN Program of Cambodian Alumni บทความวิจัย 2558
322 Service Learning Outcome at a Catholic Higher Institution to Promote New Evangelization: A Study of Saint Louis College, Thailand บทความวิจัย 2558
323 Effect of nursing workplace empowering model on quality of nursing work life as perceived by professional nurses in a governmental hospital, Cambodia บทความวิจัย 2558
324 ทัศนคติ และแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล บทความวิจัย 2558
325 ความเข้าใจด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และทีมสุขภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย บทความวิจัย 2558
326 การใช้บัตรเชื่อมโยงความรู้กายวิภาคศาสตร์ในการฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐานสู่มาตรฐานการเรียนรู้ บทความวิชาการ 2558
327 การพยาบาลบุคคลที่มีความเครียดสูง บทความวิชาการ 2558
328 ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด บทความวิชาการ 2558
329 ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ บทความวิชาการ 2558
330 การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2558
331 Palliative Care System in Community Between Thailand and Indonesia บทความวิจัย 2558
332 การวิเคราะห์โยงใยเหตุปัจจัยสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2558
333 การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง บทความวิชาการ 2558
334 ผลของการจัดการกับความปวดอย่างีแบบแผนต่อความปวดและความพึงพอใจใยการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง ณ โรงพยาบาลชลบุรี บทความวิจัย 2558
335 แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศตามมุมมองของพยาบาลไทย บทความวิจัย 2558
336 กระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย บทความวิจัย 2557
337 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2557
338 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (Proceeding) บทความวิจัย 2557
339 การจัดบริการดูแลแบบประคับประคองปฐมภูมิในไทยและบาหลี อินโดนีเซีย บทความวิชาการ 2557
340 การศึกษาเปรียบเทียบประมวลรายวิชา วิธีการเรียนของนักศึกษาวิธีการสอนของอาจารย์ รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในประเทศไทย และ STIKES BALI ประเทศอินโดนีเซีย บทความวิจัย 2557
341 การพยากรณ์ผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากผลสัมฤทธ์การเรียนวิชาการพยาบาลและผสานวิธีการเรียนแบบนำตนเอง บทความวิจัย 2557
342 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น ตามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2557
343 การรับรู้ต่อพัฒนาการและสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นตอนต้น บทความวิจัย 2557
344 ทัศนคติ จินตนาการและแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อม บทความวิจัย 2557
345 การเรียนแบบนำตนเองและการใช้ชุดการเรียนทักษะการพยาบาลพื้นฐาน : การศึกษานำร่อง เรื่อง ทักษะการใส่สายจากจมูกสู่กระเพาะอาหาร การให้ออกซิเจนและการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ บทความวิจัย 2557
346 ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาในวิชาการพยาบาลจิตเวช 2 ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2557
347 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อม กับความเครียดและการจัดการความเครียดขณะฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2557
348 การแพทย์แผนไทยกับการบริบาลมารดาหลังคลอดในชุมชนภาคกลาง บทความวิจัย 2557
349 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2557
350 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 บทความวิจัย 2557
351 แรงบันดาลใจในภาวะผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อการรับรู้พลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2557
352 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และครอบครัวเข้มแข็ง กับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิจัย 2557
353 ความคิดเห็นของคนทั่วไปในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย บทความวิจัย 2557
354 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับความหวังในช่วงวาระสุดท้าย แนวคิดการตายดี และความเชื่อในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย บทความวิจัย 2557
355 ประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรม ความเข้มแข็งทางจิตใจและความพึงพอใจในงานของพยาบาลจิตเวช บทความวิจัย 2557
356 การศึกษาผลของการบริโภคข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกกับข้าวมอลต์ที่มีต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2557
357 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชน วัด โรงเรียน จากงานบริการวิชาการ บทความวิจัย 2557
358 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล บทความวิจัย 2557
359 ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2557
360 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิจัย 2557
361 ประสบการณ์การปฏิบัติตนด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุคาทอลิก บทความวิจัย 2557
362 การจัดการเรียนการสอนเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2557
363 ผลของการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และรายวิชาสรีรวิทยาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยชินวัตร บทความวิจัย 2557
364 รูปแบบการดูแลสำหรับผู้สูงอายุในชุมขน บทความวิชาการ 2557
365 พลเมืองอาเซียน : แนวคิดในการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ บทความวิชาการ 2557
366 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง : ถอดบทเรียนจากการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ บทความวิชาการ 2557
367 นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย บทความวิชาการ 2557
368 ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง : กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม บทความวิชาการ 2557
369 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออยู่กับเบาหวานอย่างผาสุก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนกับงานด้านสาธารณสุข บทความวิชาการ 2557
370 คุณภาพหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ บทความวิชาการ 2557
371 กลยุทธ์การพยาบาลในการส่งเสริมการปรับบทบาทการเป็นมารดาของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิชาการ 2557
372 แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติชาวพม่าด้วยการบูรณาการสามมิติ บทความวิชาการ 2557
373 การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในหน่วยไตเทียม: บทเรียนความสำเร็จ บทความวิชาการ 2557
374 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา สำหรับพยาบาล ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2557
375 การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2557
376 ความกังวลใจและอาการซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลไทย : การศึกษาวิจัยเชิงผสมผสานแบบเชื่อมโยงภายใน (Worries and Depressive Symptoms among Baccalaureate Nursing Students in Thailand : An embedded Mixed Methods Study) บทความวิจัย 2557
377 ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลแบบเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิดการส่งเสริมสุชภาพของเพนเดอร์ต่อการรับรู้ความผาสุกของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม บทความวิจัย 2556
378 การใช้บัตรเชื่อมโยงความรู้กายวิภาคศาสตร์ ในการฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน บทความวิจัย 2556
379 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเครียดในการทำงานของพนักงานพินิจหน่วยงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บทความวิจัย 2556
380 Development of a Home-Based Palliative Care Model for People Living With End-Stage Renal disease บทความวิจัย 2556
381 The collaborative model of health sciences students for enhancing global competency บทความวิจัย 2556
382 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 บทความวิจัย 2556
383 ภาวะสุขภาพของวัยรุ่นตอนต้น เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2556
384 ภาวะสุขภาพของวัยรุ่นตอนปลายในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2556
385 ความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการดูแลระยะท้ายของชีวิต บทความวิจัย 2556
386 การใส่ใจตนเอง สมรรถนะตนเอง และคุณค่าตนเองกับการจัดการอาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิจัย 2556
387 ประเมินความเสี่ยง...ช่วยเลี่ยงเบาหวานประเภทที่ 2: บทบาทอิสระของพยาบาล บทความวิชาการ 2556
388 การพยาบาลแบบประคับประคองในชุมชนตามวิถีแบบพุทธ บทความวิชาการ 2556
389 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด บทความวิชาการ 2556
390 Multi - sectoral collaboration at the district level : The Ratchaburi Model บทความวิชาการ 2556
391 Infectious Disease Control in Bangkok : A Variety of Urban Community บทความวิชาการ 2556
392 Health Promotion for all at Samutprakarn Province บทความวิชาการ 2556
393 Community’s Self Financing of Health Promotion Activities: The Iron Lady of the poor and gender inequity บทความวิชาการ 2556
394 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2555
395 Private Health Sector : Involvement is better than exclusion บทความวิชาการ 2555
396 Universal Health Converage for Decentralization and Humanistic Care : Lam Sonthi Model บทความวิชาการ 2555
397 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์ บทความวิจัย 2555
398 The Study of Work Behaviours and Risks for Occupational Overuse Syndrome บทความวิจัย 2555
399 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีค่าในตนเองกับภาวะซึมเศร้าของมารดาหลังคลอด บทความวิจัย 2555
400 พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของคนทำงานในสถานประกอบการเขตเมืองใหญ่ : กรณีศึกษาพื้นที่เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2555
401 Knowledge management model for quality improvement in the hemodialysis unit of a non-profit private hospital, Bangkok, Thailand บทความวิจัย 2555
402 ผลของโปรแกรมการพัฒนาการเติบโตภายในจิตใจเชิงบวกของผู้สูงอายุตามแนวคิดซาเทียร์ บทความวิจัย 2555
403 Phanomsarakham Community Hospital : Pay for preformance to increase job satisfaction บทความวิชาการ 2554
404 ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2554
405 ผลการเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักศึกษาระหว่างชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2554
406 สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ บทความวิจัย 2554
407 รูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2554
408 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2554
409 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคนวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการ : กรณีศึกษาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2554
410 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและครอบครัวเข้มแข็งกับความเชื่อสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก บทความวิจัย 2554
411 Comparison of depressive symptoms and the related factors on Japanese and Thai women in pregnancy บทความวิจัย 2554
412 The collaborative model of health sciences students for enhancing global competency บทความวิจัย 2554
413 การคิดไตร่ตรองของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนจริยศาสตร์แบบบูรณาการ บทความวิจัย 2554
414 รูปแบบการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามแนวคิด 1A4C ต่อคุณค่าบริการตามการรับรู้ของครอบครัวและนักศึกษา บทความวิจัย 2554
415 Worries and Depressive Symptoms among Baccalaureate Nursing Students in Thailand : A Mixed Methods Study บทความวิจัย 2554
416 ภาวะสุขภาพของวัยรุ่นตอนปลาย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2554
417 การงดสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดราชาธิวาส บทความวิจัย 2554
418 ภาวะสุขภาพของวัยรุ่นตอนต้น เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2554
419 ภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2554
420 A study of Nursing Support and Birth Experiences Perceived by Thai Mothers บทความวิจัย 2554
421 การใส่ใจตนเองประสิทธิผลของตนเอง และคุณค่าตนเองเพื่อการจัดการของชาวไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิจัย 2554
422 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนแบบกลุ่มย่อยกับทัศนคติต่อการสร้างงานวิจัยของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2554
423 ผลของการอบรมเติมพลังใจให้ความรักแก่กันต่อความผาสุกในชีวิต บทความวิจัย 2554
424 ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาในวิชาการพยาบาลจิตเวช 2 ต่อความสามารถในการคิดอย่างวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2554
425 ผลของรูปแบบการเรียนแบบคู่คิดคู่ปรึกษาต่อการทำงานเป็นทีม การรับรู้ความสามารถตนเอง และทักษะการตัดสินใจในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต บทความวิจัย 2554
426 The collaborative model of health sciences students for enhancing global competency บทความวิจัย 2554
427 การศึกษาพฤติกรรมความตระหนักในการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม : กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี บทความวิจัย 2554
428 Exploring the Palliative Care Needs of People Living in Thailand With End - Stage Renal Disease บทความวิจัย 2554
429 การติดตามประเมินผล ด้านการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 - 2550 บทความวิจัย 2554
430 การปฏิรูประบบสุขภาพกับบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่เปลี่ยนไป บทความวิจัย 2554
431 บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในระบบสุขภาพใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก บทความวิจัย 2554
432 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุง ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2554
433 ผลของการนวดฝ่าเท้าในการลดภาวะแทรกซ้อนของการเกิดความดันโลหิตต่ำ ตะคริว ในระหว่างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง บทความวิจัย 2553
434 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษาตำบลหนองหัวฟาน บทความวิจัย 2553
435 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงรุก : กรณีศึกษาตำบลโนนเมือง บทความวิจัย 2553
436 ความต้องการรูปแบบการสอนในการเรียนพยาบาลและความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2553
437 สมรรถนะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2551 บทความวิจัย 2553
438 ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม บทความวิจัย 2553
439 การประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ Visiting Lecturer บทความวิจัย 2553
440 ความคาดหวังของชุมชนต่อการสร้างศูนย์การศึกษาและวิจัยวิทยาการด้านสุขภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทความวิจัย 2553
441 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม บทความวิจัย 2553
442 A comparative study of depression among pregnant and postpartum women between Japan & Thailand : Result of Japanese study on depression (CES-D/EPDS) factors related to three scale (PSQ, RS-E, MSPSS) บทความวิจัย 2553
443 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในชุมชนโรงน้ำแข็ง บทความวิจัย 2553
444 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกับศักยภาพกลุ่มอาชีพในการพัฒนาชุมชนบางน้ำผึ้ง บทความวิจัย 2553
445 Report on exchange activities with overseas researchers through UMAP บทความวิชาการ 2553
446 Community Mental Health Care บทความวิจัย 2552
447 การพัฒนาสื่อเรื่องการใส่สายให้อาหารสำหรับนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2552
448 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น แผนกฝากครรภ์ กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2552
449 การจัดการกับความปวดและความพึงพอใจต่อการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง บทความวิจัย 2552
450 Community Participation Based Chronic Disease Management บทความวิจัย 2552
451 Community Occupational Health Care บทความวิจัย 2552
452 ภาวะท้องอืด การจัดการกับภาวะท้องอืด และความพึงพอใจต่อการจัดการกับภาวะท้องอืดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง บทความวิจัย 2552
453 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน : กรณี ศึกษาตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2551
454 การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาตำบลเมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2551
455 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงรุก : กรณีศึกษาตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2551
456 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษาตำบลหนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2551
457 พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลไทย : การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Thai Nurses’ Caring Behaviors: Dying Patients’ Care บทความวิจัย 2551
458 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (A Follow-up Study of Graduates from Master Degree Programs in Nursing Science, Faculty of Nursing, Naresuan University บทความวิจัย 2551
459 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก Risky Sexual Behaviors of Adolescents and Youth in Educational Institutiona, Phitsanulok Province บทความวิจัย 2551
460 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย บทความวิจัย 2551
461 การพัฒนาสื่อเรื่องการใส่สายให้อาหารสำหรับนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2550
462 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปฏิบัติงานทางสูติกรรมของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2550
463 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลพี่เลี้ยงในการสอนภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาลในระบบพยาบาลพี่เลี้ยงแบบตัวต่อตัว บทความวิจัย 2550
464 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA Model ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิชาการ 2549
465 ประสิทธิภาพการดูแลตนเองโดยใช้โปรแกรมธรรมชาติบำบัดส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งพาอินสุลินที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ บทความวิจัย 2549
466 Improving Critical Thinking Ability of Nursing Students Through Cooperative Learning บทความวิจัย 2549
467 The Effectiveness of the Model for Assessing the Critical Thinking Ability of Nursing Student, Private Nursing Institutes in Thailand   บทความวิจัย 2549
468 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบันทึกตามกระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้รูปแบบการบันทึกที่มีโครงสร้างร่วมกับแผนผังความคิดกับรูปแบบเชิงบรรยาย บทความวิจัย 2549
469 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ บทบาทพยาบาลวิชาชีพและความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติภายใต้การสอนโดยพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่งของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 : กรณีศึกษาในสถานศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2549
470 ผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาการพยาบาลมารดาและทารก1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 บทความวิจัย 2549
471 การให้การปรึกษา บทบาทอาจารย์ในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา บทความวิชาการ 2549
472 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลกับความสนใจในการเลือกศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2545
# ชื่อโครงการวิจัย วันที่ได้รับอนุมัติ
1