คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของมุสลิมวัยทำงาน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์ชุติมา สร้อยนาค (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.พรศิริ พันธสี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 หน้า 267 - 277
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ