คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยต่อภาวะสุขภาพจิตในนักบวชหญิงผู้สูงอายุ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561 หน้า 67 - 75
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ