คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการสนับสนุนของครอบครัวและการเสริมพลังอำนาจต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสาลี่ แซ่เบ๊ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาล ปีที่ 68 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 หน้า 29 - 38
2562
01 ม.ค. 2562
31 มี.ค. 2562
ครบ
ไม่ระบุ