ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก [Factors Affecting on Breastfeeding in the First-time Teenage Postpartum Mothers]
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชะบา คำปัญโญ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
16 ส.ค. 2560
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561 หน้า 10 - 23
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561

ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 76 - 87
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561