คลังบทความ

รายละเอียด

ประสิทธิผลของการใช้บทเรียนมูเดิล อีเลิร์นนิงเพื่อเตรียมความพร้อมสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.พรทรัพย์ ศรีนวลนัด (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 หน้า 102 - 117
2565
01 ม.ค. 2565
30 เม.ย. 2565
ครบ
ไม่ระบุ