ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาผลของการบริโภคข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกกับข้าวมอลต์ที่มีต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
พญ.พิชญ์อาภา แจ่มจันทร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.สุรี ขันธรักษ์วงศ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ภญ.นวลจันทร์ เทพศุภรังษิกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
09 พ.ค. 2554
มี
ตีพิมพ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2554

ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2557

เรื่อง การศึกษาผลของการบริโภคข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกกับข้าวมอลต์ที่มีต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
ตีพิมพ์ที่
นำเสนอแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก แห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ปี
2554