ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาความปวด การจัดการกับความปวด และภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลรามาธิบดี [Pain, Pain Management and Health State of Knee Osteoarthritis Patients at Ramathibodi Hospital]
คุณเพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
01 ก.ค. 2552
ไม่มี
เรื่อง ความปวด การจัดการกับความปวด และภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลรามาธิบดี
ตีพิมพ์ที่
การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 - คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล วันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
ปี
2555