คลังบทความ

รายละเอียด

การรับรู้ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยและญาติในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์วนิดา ศรีวรกุล (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณพัชรา เตโช (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณศริญญา ชุ่มเต็ม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณอิฐฐาพร คำกุ้ม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 หน้า 49 - 59
2564
01 ม.ค. 2564
30 มิ.ย. 2564
ครบ
ไม่ระบุ