คลังบทความ

รายละเอียด

การออกแบบการเรียนการสอนในยุคศตวรรษ 21 และการสร้างแบบสอบสัมฤทธิผลวิชาทฤษฎีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
อาจารย์ชัชวาล วงค์สารี (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 1 - 22
2562
01 ก.ค. 2562
31 ธ.ค. 2562
ครบ
ไม่ระบุ