คลังบทความ

รายละเอียด

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแนวคิดการสะท้อนคิดการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 1 - 14
2563
01 พ.ค. 2563
31 ส.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ