ทุนวิจัย

รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น : ศึกษาความสนใจของผู้เรียนและต้นทุนหลักสูตร
ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ศรีสมร สินทับ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
15 ก.ย. 2564
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม หน้า 539 - 551
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2565