ทุนวิจัย

รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น : ศึกษาความสนใจของผู้เรียนและต้นทุนหลักสูตร
ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ศรีสมร สินทับ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
15 ก.ย. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ