ทุนวิจัย

รายละเอียด

การสังเคราะห์ผลของการปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาตะวันออกต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญา
ไม่ระบุ
ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
14 ต.ค. 2556
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 28 - 41
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560

ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาล ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 หน้า 34 - 40
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2559

ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2556