คลังบทความ

รายละเอียด

ความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 58 - 70
2563
01 ม.ค. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ