คลังบทความ

รายละเอียด

กลุ่มอาการปัสสาวะในถุงปัสสาวะมีสีม่วง :อาการเตือนการติดเชื้อในผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.นิยม ลออปักษิณ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ว่าที่ร้อยโททัชชัย ทรัพย์สืบวงศ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาทบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ