ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลการเรียนรู้แบบโมเดลจักรยานที่มีต่อทักษะศตวรรษที่ 21 และทัศนคติการใช้ภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
19 พ.ย. 2563
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเพร่ วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 หน้า 13 - 26
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2565