ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาข้ามวัฒนธรรม : ประสบการณ์ของมารดาหลังคลอดในบาหลี อินโดนีเซีย และอยุธยา ประเทศไทย
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
Pranee Liamputtong (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
Suree Khantarakwong (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
Idah Wulandari (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
14 มี.ค. 2556
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ