คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลดการทิ้งขยะของประชาชนบริเวณชายทะเลจังหวัดชลบุรี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.รุจา รอดเข็ม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ปฏิภาณ เกิดลาภ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หน้า 124-139
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ