คลังบทความ

รายละเอียด

รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำนึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
รศ.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ