คลังบทความ

รายละเอียด

แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณชุติมา ดีปัญญา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุภาพร ภูษณวรรณ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 43 - 50
2563
01 ม.ค. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ