คลังบทความ

รายละเอียด

ความสามารถในการทำนายเจตคติต่อเพศวิถีของนักเรียน ด้วยปัจจัยรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว อัตมโนทัศน์ต่อเพศวิถี และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเพศทางสื่อสาธารณะ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์กชกร ธรรมนำศีล (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 178 - 192
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ