คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณรัตนาพร ทามี (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วชิรสารการพยาบาล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 หน้า 12 - 26
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ