ทุนวิจัย

รายละเอียด

รูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และทักษะปฏิบัติการทำหัตถการเบื้องต้นทางศัลยกรรมของนักศึกษาพยาบาล
อาจารย์สุปราณี มณีวงค์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชัยณรงค์ นาคเทศ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.รัตนา พึ่งเสมา (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
21 เม.ย. 2565
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 209 - 223
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2566