ทุนวิจัย

รายละเอียด

จินตนาการและแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพการพยาบาล
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุภาวดี สมจิตต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
14 พ.ค. 2555
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2558

ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2557

เรื่อง จินตนาการและแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพการพยาบาล
ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
ปี
2555

เรื่อง จินตนาการและแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพการพยาบาล
ตีพิมพ์ที่
ยุติการวิจัย เมื่อ 29 สิงหาคม 2557
ปี
2555