คลังบทความ

รายละเอียด

การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ดร.รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ดาเรศ ชูศรี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เรวดีทรรศน์ รอบคอบ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารพยาบาลสาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 หน้า 255 - 267
2563
01 ม.ค. 2563
31 มี.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ