คลังบทความ

รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น: ศึกษาความสนใจของผู้เรียนคาดหวังและต้นทุนหลักสูตร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ศรีสมร สินทับ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม หน้า 539 - 551
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ