ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความเข้าใจด้านนิเวศวิทยาของรูปแบบกิจกรรมทางกาย ตลอดช่วงชีวิตของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี [An ecological understanding of physical patterns of adults living with HIV throughout the lifespan]
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะจิตวิทยา
ดร.Donna Huddleston (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
03 มี.ค. 2560
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
Proceedings ASAIHL Conference 2017 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หน้า 124 - 133
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560

ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563 หน้า 319 - 328
ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2563 - 01 เม.ย. 2563
ปี
2563

เรื่อง An Ecological Understanding of Physical Activity Patterns of Thai Adults Living with HIV in Thailand
ตีพิมพ์ที่
Proceedings ASAIHL Conference 2017 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หน้า 124 - 133
ปี
2560