คลังบทความ

รายละเอียด

การรับรู้การได้รับการดูแลอย่างเอื้ออาทรของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.ดร.อังคนา จงเจริญ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่ระบุ
วารสารพยาบาลทหารบก 2563 ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 411-421
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ