ทุนวิจัย

รายละเอียด

การรับรู้และทัศนคติของบุคลากร การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร ต่อการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะพยาบาลศาสตร์ สสอท. กลุ่ม 1 [The Perception, Attitude, Perceived Organization support affecting participation among staff in Internal Quality Assurance at faculty level of The Association of Private Higher Education group one]
อาจารย์สุภาวดี สมจิตต์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
รศ.ดร.สุลี ทองวิเชียร (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์ประทีป ปัญญา (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์สุภัจฉรี มะกรครรภ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
21 ม.ค. 2559
ไม่ระบุ