คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณจิรวรรณ บุญทองมาก (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 หน้า 164 - 172
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ