คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Simulation-Based Learning ต่อความรู้ด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
อาจารย์กชกร ธรรมนำศีล (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 หน้า 80 - 88
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ