ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยทำนายผลการสอบขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2561
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
13 มี.ค. 2562
ไม่มี
ไม่ระบุ