คณะพยาบาลศาสตร์

อยู่ในช่วงพัฒนา

# ชื่อบทความ บระเภทบทความ ปีที่ตีพิมพ์
1 ทัศนคติทางดิจิทัล ความเข้าใจทางดิจิทัล และทักษะทางดิจิทัล ในยุคพลิกโฉมของนักศึกษาพยาบาลสำหรับการดูแลสุขภาพและการบริการพยาบาล บทความวิจัย 2566
2 ประสบการณ์การบริหารการพยาบาลของฝ่ายการพยาบาลยุคพยาบาลเจเนอเรชั่นแซดในโรงพยาบาลเอกชน ประเทศไทย บทความวิจัย 2566
3 ผลของรูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผลการบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดวันเดียวกลับและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2566
4 ปัจจัยทำนายสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจตุรทิศ กระทรวงสาธารณสุข บทความวิจัย 2566
5 การศึกษาการจัดการของผู้บริหารทางการพยาบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บทความวิจัย 2566
6 การพัฒนารูปแบบการส่งต่อการดูแลในการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายต่อความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2566
7 ผลของการใช้โปรแกรมสัมพันธภาพบำบัดร่วมกับการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลแบบประคับประคอง ต่อความเครียด ความวิตกกังวล และคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยและผู้ดูแล บทความวิจัย 2566
8 ผลการใช้รูปแบบการจัดการการดูแลที่บูรณาการทฤษฎีการดูแลกับจิตตารมณ์พระวรสารต่อการรับรู้พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2566
9 ผลของการใช้รูปแบบการทำ งานเป็นทีมการพยาบาลร่วมกับการใช้กระบวนการพยาบาลต่อสมรรถนะการแก้ปัญหาของพยาบาลวิชาชีพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพก บทความวิจัย 2566
10 ผลของการปรึกษาการจัดการพยาบาลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 บทความวิจัย 2566
11 รูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อความรู้ ความมั่นใจ และทักษะปฏิบัติการทำ หัตถการเบื้องต้นทางศัลยกรรมของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2566
12 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 และทักษะการตรวจ ATK ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2566
13 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ต่อสมรรถนะการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมูลนิธิในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2566
14 โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนต่อการป้องกันภาวะสายตาสั้นในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2566
15 Exploring the Use of Immersive Technology in Nursing Practice: Case Study in Thailand บทความวิจัย 2566
16 ประสิทธิผลของการใช้บทเรียนมูเดิล อีเลิร์นนิงเพื่อเตรียมความพร้อมสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บทความวิจัย 2565
17 ทิศทางการดูแลสุขภาพในการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ในยุควิถีใหม่ของพยาบาลชุมชน บทความวิชาการ 2565
18 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพโภชนาการกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2565
19 Self-care differences in COVID-19 pandemic situation บทความวิจัย 2565
20 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจรณทักษะของนักศึกษาพยาบาลสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ บทความวิชาการ 2565
21 การเยี่ยมบ้านวิถีใหม่: บทบาทพยาบาลชุมชนไทยต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส (โควิด 19) ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง บทความวิชาการ 2565
22 บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมขนในการสนับสนุนครอบครัวเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่บ้าน: กรณีศึกษา บทความวิชาการ 2565
23 ผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานต่อทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2565
24 ปัจจัยทำนายการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของปัจจัยพลังอำนาจในการดูแลสมาชิกที่ป่วย การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและการสนับสนุนทางสังคม บทความวิจัย 2565
25 ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ บทความวิจัย 2565
26 ปัจจัยทํานายพฤติกรรมป้องกันความดันโลหิตสูงตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย บทความวิจัย 2565
27 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการให้คําปรึกษาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสําหรับครูโรงเรียนสอนคนตาบอด บทความวิจัย 2565
28 การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2565
29 การเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น: ศึกษาความสนใจของผู้เรียนคาดหวังและต้นทุนหลักสูตร บทความวิจัย 2565
30 โรคความดันโลหิตสูง: บทบาทสำคัญของพยาบาล บทความวิชาการ 2565
31 ประสบการณ์การใช้สัมพันธภาพบำบัดในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว บทความวิชาการ 2565
32 ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อทักษะการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2565
33 Development of teaching and learning in transcultural nursing for Cambodian nursing students using e-learning บทความวิจัย 2565
34 การศึกษาพยาบาลแห่งอนาคตในยุคพลิกโฉมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส 2019 บทความวิชาการ 2565
35 การดูแลต่อเนื่องและการประสานงานในชุมขนของการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยใช้แนวคิดบูรณาการในการให้บริการด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลกในประเทศไทยและอินโดนีเซีย บทความวิจัย 2565
36 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศจริยธรรมในองค์กรพยาบาล การจัดการด้านการยศาสตร์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลคาทอลิก ประเทศไทย บทความวิจัย 2565
37 ประเมินผลการพยาบาลทางไกลในการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2565
38 ผลของรูปแบบการดูแลตนเอง ตามแนวคิดการดูแลสุขภาพตนเองและการกำกับตนเอง เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ บทความวิจัย 2565
39 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2565
40 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อ บทความวิจัย 2565
41 ผลของการใช้รูปแบบการรับ-ส่งเวรโดยใช้แนวคิด SBAR ต่อคุณภาพการพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป่วยผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก บทความวิจัย 2565
42 ผลของการใช้โปรแกรมการสื่อสารโดยการให้ข้อมูลต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก และความพึงพอใจของพยาบาล บทความวิจัย 2565
43 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด บทความวิชาการ 2565
44 ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยหุ่นจำลอง SIM MOM ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2565
45 การฝึกปฏิบัติในยุควิถีใหม่โดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model เพื่อพัฒนาทักษะการรักษาพยาบาลขั้นต้นของนักศึกษาพยาบาล บทความวิชาการ 2565
46 แนวคิดการผสมผสานและบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพ บทความวิชาการ 2565
47 การพยาบาลอนามัยชุมชน: นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (บทที่ 7 การอนามัยครอบครัว) ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2565
48 ผลของโปรแกรมการพยาบาลจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายต่อการรับรู้คุณภาพ การดูแลแบบประคับประคองและความพึงพอใจของผู้ดูแลหลัก หอผู้ป่วยอายุรกรรม บทความวิจัย 2565
49 Predictors of Intention to Stay as Perceived by Nurses Working at Community Hospitals, Ministry of Public Health, Thailand บทความวิจัย 2565
50 การรับรู้ความต้องการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและญาติ: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์ บทความวิจัย 2564
51 ผลของการจัดการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลเอกชน บทความวิจัย 2564
52 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2564
53 A Study of Home Healthcare Nursing Outcomes Quality Indicators for Older People in Thailand Using Delphi Technique บทความวิจัย 2564
54 การเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์เพื่อสร้างนวตกรรมการพยาบาล บทความวิชาการ 2564
55 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนแบบออนไลน์ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 บทความวิจัย 2564
56 Participation in self-care based on the sufficiency economy philosophy among midlife women in Thailand บทความวิจัย 2564
57 พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน: กรณีศึกษาประชาชนในชุมชนหมู่บ้านเดอะเลกาซี่การ์เด้นโฮม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ บทความวิจัย 2564
58 การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 บทความวิชาการ 2564
59 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จากสถานการณ์โควิด-19 บทความวิจัย 2564
60 การศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2564
61 การรับรู้ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยและญาติในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์ บทความวิจัย 2564
62 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลสถาบันเอกชนแห่งหนึ่งกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2564
63 Factors affecting the results of national nursing license examination among newly graduated nurses in a private nursing college, Thailand: A mixed methods research บทความวิจัย 2564
64 การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 บทความวิชาการ 2564
65 การพยาบาลประคับประคองพระสงฆ์อาพาธด้วยการดูแลห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย ตามหลักสัปปายะ บทความวิชาการ 2564
66 การปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2564
67 ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย บทความวิจัย 2564
68 “Novice nurse and novel coronavirus”—experiences of novice nurses caring for patients diagnosed with COVID-19 in Thailand บทความวิจัย 2564
69 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะคลอด และระยะหลังคลอดทันที: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์บนคลีนิก บทความวิชาการ 2564
70 การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2564
71 ภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2564
72 ผลของโปรแกรมการดูแลร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ และสุขภาวะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บทความวิจัย 2564
73 การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก บทความวิจัย 2564
74 การพัฒนารูปแบบการโค้ชแบบผสมผสานเทคโนโลยีผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทความวิจัย 2564
75 อาการปัสสาวะผิดปกติ การจัดการอาการ และความผาสุกทางจิตใจในผู้สูงอายุต่อมลูกหมากโต: การศึกษาความสัมพันธ์ บทความวิจัย 2564
76 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2564
77 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ จากสถานการณ์โควิด-19 บทความวิชาการ 2564
78 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สอง บทความวิจัย 2564
79 การดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด: การสะท้อนความเชื่อเชิงวัฒนธรรม บทความวิชาการ 2564
80 การบูรณาการเซนต์หลุยส์โมเดลในงานบริการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและสร้างเสริมจิตตารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2564
81 การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 (บทที่ 6) ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2564
82 Relationships of stress, anxiety, and related factors with the comfort of caregivers of patients with brain tumor in the preoperative phase บทความวิจัย 2564
83 Selected factors related to behavior control by executive children with epilepsy บทความวิจัย 2564
84 Factors Affecting the Quality of Life in Children with Epilepsy (ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเด็กโรคลมชัก) บทความวิจัย 2564
85 ความท้าทายของพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย บทความวิชาการ 2564
86 วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำของพยาบาลในการผลักดันทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของระบบการดูแลสุขภาพโลก บทความอื่นๆ 2564
87 การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ บทความวิจัย 2563
88 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจด้านนิเวศวิทยา กับรูปแบบกิจกรรมทางกายตลอดช่วงชีวิตของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิจัย 2563
89 ผลของการวางแผนจำหน่ายแบบครอบครัวมีส่วนร่วมต่อการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ บทความวิจัย 2563
90 ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะตนเองในการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2563
91 แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือด บทความวิจัย 2563
92 ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน: ในมุมมองศาสนาของวัฒนธรรมไทย บทความวิชาการ 2563
93 บทบาทของพยาบาลในการบรรเทาสาธารณภัย: กรณีการสังหารหมู่ที่จังหวัดนครราชสีมา บทความวิชาการ 2563
94 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
95 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของผู้สูงอายุสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยแขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2563
96 ความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2563
97 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2563
98 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 - 2564 บทความวิจัย 2563
99 การดูแลสุขภาพแบบภูมิปัญญาไทยด้วยประโยชน์จากกล้วย บทความวิชาการ 2563
100 การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพระสงฆ์อาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย บทความวิชาการ 2563
101 ผลกระทบโรคระบาด COVID-19: การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล บทความวิชาการ 2563
102 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแนวคิดการสะท้อนคิดการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2563
103 แฟ้มสะสมงาน: การเรียนรู้ในช่วงนิวนอร์มอล บทความวิชาการ 2563
104 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 บทความวิจัย 2563
105 บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม บทความวิชาการ 2563
106 ผลของการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
107 ผลของการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายตามแนวคิด M-E-T-H-O-D ต่อความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บทความวิจัย 2563
108 ประสบการณ์การจัดการการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากลของผู้บริหารทางการพยาบาล บทความวิจัย 2563
109 การศึกษาตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลผู้รับบริการหญิงที่รับการรักษาภาวะการมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ บทความวิจัย 2563
110 คัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอแม่เจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บทความวิจัย 2563
111 แฟ้มสะสมงาน : กระบวนการคิดและผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาล บทความวิชาการ 2563
112 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2563
113 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีผลในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไต: การศึกษาเปรียบเทียบ บทความวิจัย 2563
114 ผลการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติต่อการรับรู้สรรถนะนักศึกษาพยาบาลในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
115 คุณภาพชีวิตนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
116 การเสริมสร้างความพึงพอใจในงานและการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพสำเร็จใหม่ บทความวิชาการ 2563
117 ลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ ทัศนคติ ของบุคลากร การสนับสนุนจากองค์กร ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กลุ่ม 1 บทความวิจัย 2563
118 The Effects of Respiratory Rehabilitation Program on Perceived Self-Efficacy and Dyspnea in Patients with Lung Cancer บทความวิจัย 2563
119 ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่ออาการซึมเศร้าของวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรม บทความวิจัย 2563
120 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาการศึกษาอิสระ บทความวิจัย 2563
121 การพยาบาลผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญ ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2563
122 การจัดการทางการพยาบาล และภาวะผู้นำ ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2563
123 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน (หน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.2 และ 6.3) ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2563
124 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในงานอนามัยชุมชน ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2563
125 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลชลบุรี บทความวิจัย 2563
126 การรับรู้การได้รับการดูแลอย่างเอื้ออาทรของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง บทความวิจัย 2563
127 พลังพยาบาลเพื่อสุขภาพดีทั่วโลก: เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ท้าทาย บทความอื่นๆ 2563
128 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2562
129 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2562
130 การวิจัยทางการศึกษา: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ (อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล) บทความอื่นๆ 2562
131 ผลของการพยาบาลแบบประคับประคองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในชุมชน บทความวิจัย 2562
132 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บทความวิจัย 2562
133 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บทความวิจัย 2562
134 การเรียนรู้ด้วยการบริการกับประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการประยุกต์ใช้ บทความวิชาการ 2562
135 ผลการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณต่อการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2562
136 การพัฒนาซอล์ฟสกิลของนักศึกษาพยาบาล: การเรียนรู้จากเครือข่ายความร่วมมือประกันคุณภาพการศึกษา บทความวิชาการ 2562
137 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในความเป็นพลเมืองอาเซียน เปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย บทความวิจัย 2562
138 ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา บทความวิจัย 2562
139 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด: บทบาทพยาบาลและครอบครัว บทความวิชาการ 2562
140 The Social Cognitive Theory with Diabetes: Discussion บทความวิชาการ 2562
141 ภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิชาการ 2562
142 รูปแบบการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ บทความวิจัย 2562
143 Symptom experience, symptom management in patients with heart failure: A literature review บทความวิจัย 2562
144 เปรียบเทียบผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง "หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก" กับวิธีการสอนปกติที่มีต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2562
145 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กรกับการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพสำเร็จใหม่ ในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2562
146 ผลของการสนับสนุนของครอบครัวและการเสริมพลังอำนาจต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด บทความวิจัย 2562
147 การพยาบาลพระสงฆ์อาพาธภายใต้พระธรรมวินัย บทความวิชาการ 2562
148 การออกแบบการเรียนการสอนในยุคศตวรรษ 21 และการสร้างแบบสอบสัมฤทธิผลวิชาทฤษฎีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บทความวิชาการ 2562
149 ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2562
150 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2562
151 Effects of a Self-Efficacy Promoting Program on Village Health Volunteers' Knowledge and Perceived Self-Efficacy for Dementia Screening in Older Persons: A Case Study at Sakon Nakhon Province บทความวิจัย 2562
152 Effects of Pressure Sore Prevention Program on Knowledge and Self-Efficacy of Family Caregivers in Decreasing Pressure Sore Risk of Persons with Cerebrovascular Disease บทความวิจัย 2562
153 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพข้อต่อความรู้และทักษะของญาติผู้ดูแลและการเคลื่อนไหวของข้อของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง บทความวิจัย 2562
154 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กสมองพิการของญาติผู้ดูแลในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2562
155 วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV : บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมะเร็งจากเชื้อ HPV บทความวิชาการ 2562
156 การฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับบั้นเอว : บทบาทพยาบาล บทความวิชาการ 2562
157 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2562
158 แบบประเมินพัฒนาการในเด็กปฐมวัย: เครื่องมือในการพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย บทความวิชาการ 2562
159 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2562
160 การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ บทความวิจัย 2562
161 การศึกษาตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม บทความวิจัย 2562
162 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน บทความวิจัย 2562
163 ปัญหาและความต้องการ การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จังหวัดนครปฐม บทความวิจัย 2562
164 Comparison of blood pressure and blood glucose level among elderly with non-communicable disease บทความวิจัย 2562
165 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน บทความวิจัย 2561
166 ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลเด็กวัยปฐมวัย บทความวิจัย 2561
167 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินและจัดการปัญหาสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2561
168 ผลของสมาธิเพื่อการเยียวยาของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อในกรุงเทพมหานครและสุราบายา บทความวิจัย 2561
169 ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนรู้เรื่องการดูดเสมหะต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน ความมั่นใจและความพึงพอใจของนักศึกษา บทความวิจัย 2561
170 การเรียนรู้ด้วยการบริการ : ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2561
171 ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล บทความวิจัย 2561
172 ดัชนีมวลกายและโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์ บทความวิจัย 2561
173 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้แบบนำตนเอง สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ และความคาดหวังของนักศึกษาต่อรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย บทความวิจัย 2561
174 ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2561
175 การศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของมุสลิมวัยทำงาน บทความวิจัย 2561
176 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Simulation-Based Learning ต่อความรู้ด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2561
177 ผลของการใช้รูปแบบการสอบ OSCEs เพื่อประเมินทักษะปฏิบัติทางคลินิกด้านการรักษาพยาบาลขั้นต้น ของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2561
178 การศึกษาประสบการณ์ภาวะซึมเศร้าและความเศร้าโศกจากการสูญเสียของผู้สูงอายุไทย บทความวิจัย 2561
179 การศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาตามคุณค่าพระวรสาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2561
180 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ความรู้สึกมีคุณค่าและเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก บทความวิจัย 2561
181 ความสามารถในการทำนายเจตคติต่อเพศวิถีของนักเรียน ด้วยปัจจัยรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว อัตมโนทัศน์ต่อเพศวิถี และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเพศทางสื่อสาธารณะ บทความวิจัย 2561
182 ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยโมเดลสะท้อนคิดต่อการตระหนักรู้ตนเองด้านเพศวิถีของนักเรียนมัธยมปีที่ 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2561
183 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา บทความวิจัย 2561
184 ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มรายวิชาศึกษาอิสระที่มีผลต่อการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี บทความวิจัย 2561
185 The Clinical Supervision Process of Nurse Preceptors in Thailand: A Meta-Ethnography Research บทความวิจัย 2561
186 Comparison of attitudes towards meditation healing exercise between the elderly living with chronic illness in Bangkok and Surabaya บทความวิจัย 2561
187 The Family Planning's Experiences of Migrant Workers in Thailand: A Qualitative Research บทความวิจัย 2561
188 บทบาทพยาบาล: กรณีศึกษาการดูแลด้านจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย บทความวิชาการ 2561
189 แนวโน้มการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายในการพยาบาล บทความวิชาการ 2561
190 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิชาการ 2561
191 การคัดกรองและการวินิจฉัยคู่เสี่ยง โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในหญิงตั้งครรภ์และสามี : บทบาทของพยาบาล บทความวิชาการ 2561
192 บทบาทพยาบาลในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน บทความวิชาการ 2561
193 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ถอดบทเรียนการใช้ห้องเรียนกลับทาง บทความวิชาการ 2561
194 สะเต็มศึกษา : ถอดบทเรียนการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมการพยาบาล บทความวิชาการ 2561
195 การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: ถอดบทเรียนจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล บทความวิชาการ 2561
196 การสนับสนุนของครอบครัวต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด [Family support for breastfeeding in teenage postpartum mothers] บทความวิชาการ 2561
197 บทบาทพยาบาลกับการดูแลแบบองค์รวมในหญิงหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้า บทความวิชาการ 2561
198 โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม: บริการปฐมภูมิเชิงรุก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิชาการ 2561
199 กลุ่มอาการปัสสาวะในถุงมีสีม่วง : อาการเตือนการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ บทความวิชาการ 2561
200 แนวโน้มการใช้พยาบาลพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน บทความวิชาการ 2561
201 ผลของรูปแบบการพยาบาลที่บูรณาการสนับสนุนของครอบครัวกับการเสริมพลังอำนาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก บทความวิจัย 2561
202 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก บทความวิจัย 2561
203 การใช้สัมพันธภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง บทความวิชาการ 2561
204 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บทความวิจัย 2561
205 การพัฒนาคู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น บทความวิจัย 2561
206 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2561
207 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยต่อภาวะสุขภาพจิตในนักบวชหญิงผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2561
208 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต บทความวิชาการ 2561
209 การเสริมพลังอำนาจมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บทความวิชาการ 2561
210 แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม บทความวิชาการ 2561
211 Comparison of Stress Level and Quality of Life in Elderly Who are Living with Chronic Illness in Bangkok and Surabaya บทความวิจัย 2561
212 การศึกษาภาวะผู้นำในพยาบาลที่ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บทความวิจัย 2561
213 ผลของดนตรีต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด บทความวิจัย 2561
214 Analyzing and Synthesizing the palliative care system providing continuum care form healthcare services to homes in end-of-life patients in the east of Thailand บทความวิจัย 2561
215 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนิสิตพยาบาล บทความวิจัย 2561
216 ประสิทธิผลของศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) ในโรงพยาบาลชลบุรี บทความวิจัย 2561
217 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการชุมชนเมือง: กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2560
218 An Ecological Understanding of Physical Activity Patterns of Thai Adults Living with HIV in Thailand บทความวิจัย 2560
219 พฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
220 การใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดหลังการสวนหัวใจ บทความวิจัย 2560
221 การใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการจัดการความเจ็บปวดของเด็กที่ได้รับการผ่าตัด บทความวิจัย 2560
222 การใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลเด็กทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง บทความวิจัย 2560
223 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย บทความวิจัย 2560
224 ความต้องการการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วย บทความวิจัย 2560
225 ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการทฤษฎีการพยาบาลของคิง สำหรับผู้ป่วยจิตเภทต่อการรับรู้การสื่อสารเชิงการบำบัดของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2560
226 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญาหลังการปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาตะวันออกด้วยวิถีไทยพุทธ บทความวิจัย 2560
227 ประสิทธิผลของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
228 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ บทความวิจัย 2560
229 การเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนของไทยและอินโดนีเซีย บทความวิจัย 2560
230 ประสบการณ์ในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของศิษย์เก่ากัมพูชา บทความวิจัย 2560
231 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาลบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
232 ผลการจัดการเรียนรู้แบบทีมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
233 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ บทความวิจัย 2560
234 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่เน้นการควบคุมความอยากดื่มแอลกอฮอล์ต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ติดแอลกอฮอล์ บทความวิจัย 2560
235 แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ชาวพม่าของพยาบาลผดุงครรภ์ บทความวิชาการ 2560
236 แนวโน้มการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บทความวิชาการ 2560
237 แนวทางการสนทนาเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายในหอผู้ป่วยไอซียู บทความวิชาการ 2560
238 การดูแลบาดแผลผู้ป่วยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนาโนเทคโนโลยี บทความวิชาการ 2560
239 แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ปรับปรุงใหม่ ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2560
240 การพยาบาลแบบประคับประคองในชุมชน: คุณภาพการดูแลจนถึงวาระท้ายของชีวิต ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2560
241 การศึกษาความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวัดการรับรู้สติของผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง (โฟร์สกอร์) โดยพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต บทความวิจัย 2560
242 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถแห่งตน ความคาดหวังในผลลัพธ์จากการดูแล ความพึงพอใจของญาติผู้ดูแลต่อบริการที่ได้รับ และความปลอดภัยในการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บทความวิจัย 2560
243 ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2560
244 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก บทความวิจัย 2560
245 การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2559
246 ประสิทธิผลชุดการเรียนรายวิชาการผดุงครรภ์ 1 บทความวิจัย 2559
247 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิในชุมชน : สะท้อนคิดวิชาการรับใช้สังคม บทความวิจัย 2559
248 วัฒนธรรม ความเชื่อ การปฏิบัติในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของสตรีชาวพม่าที่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร บทความวิจัย 2559
249 ชีวประวัติปูชนียบุคคลของวิชาชีพการพยาบาลสาธารณสุขไทย: ผศ.ดร.อังคณา เหมินทร์ บทความวิจัย 2559
250 ผลของการใช้รูปแบบการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4 กับเอสเคที 1 ต่อความสามารถทางสมอง ความตระหนักรู้ในตนเอง และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2559
251 ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกสมาธิต่อพหุปัญญาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
252 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2559
253 ผลการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วยที่บูรณาการแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติตามการรับรู้บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2559
254 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมสำหรับ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทความวิจัย 2559
255 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 บทความวิจัย 2559
256 การประเมินผลการนำนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การปฏิบัติ บทความวิจัย 2559
257 การศึกษาสมรรถนะตามบันไดวิชาชีพของพยาบาลรังสีรักษา บทความวิจัย 2559
258 ผลของโปรแกรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำความสะอาดมือของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี บทความวิจัย 2559
259 ผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาที่บูรณาการประสิทธิภาพการสื่อสารต่อการรับรู้สมรรถนะผู้ดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง บทความวิจัย 2559
260 การพัฒนาต้นแบบ "การสอนเพศศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนวัยรุ่น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในเขตน้ำป่าไหลท่วมดินโคลนถล่ม: กรณีศึกษา โรงเรียน้ำริดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ บทความวิจัย 2559
261 ต้นทุนชีวิต กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิชาการ 2559
262 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทความวิชาการ 2559
263 ประชาคมอาเซียนกับระบบสุขภาพไทย บทความวิชาการ 2559
264 เสริมสร้างพลังอำนาจในตน...ลดความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง: บทบาทสำคัญของพบาบาล บทความวิชาการ 2559
265 การบริหารจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21: การผลิตบุคลากรสุขภาพสำหรับอนาคต บทความวิชาการ 2559
266 การเรียนรู้ด้วยการบริการ :ความเป็นไปได้ในการนำมาใช้เพื่อจัดการศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2559
267 กลุ่มอาการปัสสาวะในถุงปัสสาวะมีสีม่วง :อาการเตือนการติดเชื้อในผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ บทความวิจัย 2559
268 ผลของสมาธิเพื่อการเยียวยาไทยจินตภาพ (SKT6) ในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย บทความวิจัย 2559
269 เปรียบเทียบพหุปัญญาของผู้สูงอายุตามการปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก บทความวิจัย 2559
270 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญาด้วยวิถีไทยพุทธ บทความวิชาการ 2559
271 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2559
272 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
273 วัฒนธรรม ความเชื่อ การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังคลอดของสตรีชาวพม่าที่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร บทความวิจัย 2559
274 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2559
275 รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำนึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
276 The Perception for Good Death of Community Dwelling Japanese and Thailand respondents บทความวิจัย 2559
277 ผลการใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอนรายวิชา กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ บทความวิจัย 2558
278 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ เขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2558
279 การวิเคราะห์โยงใยเหตุปัจจัยสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชนกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2558
280 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และครอบครัวเข้มแข็งกับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิจัย 2558
281 ต้นทุนชีวิต ครอบครัวเข้มแข็ง และเจตคติต่อการตั้งครรภ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิจัย 2558
282 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อม กับความเครียดและการจัดการความเครียดขณะฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2558
283 Learning Model towards Citizenship Conscientization among Students: A Case Study of Saint Louis College บทความวิจัย 2558
284 Experiences in Learning of the BSN Program of Cambodian Alumni บทความวิจัย 2558
285 Service Learning Outcome at a Catholic Higher Institution to Promote New Evangelization: A Study of Saint Louis College, Thailand บทความวิจัย 2558
286 Effect of nursing workplace empowering model on quality of nursing work life as perceived by professional nurses in a governmental hospital, Cambodia บทความวิจัย 2558
287 ทัศนคติ และแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล บทความวิจัย 2558
288 ความเข้าใจด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และทีมสุขภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย บทความวิจัย 2558
289 การใช้บัตรเชื่อมโยงความรู้กายวิภาคศาสตร์ในการฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐานสู่มาตรฐานการเรียนรู้ บทความวิชาการ 2558
290 การพยาบาลบุคคลที่มีความเครียดสูง บทความวิชาการ 2558
291 ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด บทความวิชาการ 2558
292 ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ บทความวิชาการ 2558
293 การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2558
294 Palliative Care System in Community Between Thailand and Indonesia บทความวิจัย 2558
295 การวิเคราะห์โยงใยเหตุปัจจัยสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2558
296 การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง บทความวิชาการ 2558
297 ผลของการจัดการกับความปวดอย่างีแบบแผนต่อความปวดและความพึงพอใจใยการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง ณ โรงพยาบาลชลบุรี บทความวิจัย 2558
298 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2557
299 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (Proceeding) บทความวิจัย 2557
300 การจัดบริการดูแลแบบประคับประคองปฐมภูมิในไทยและบาหลี อินโดนีเซีย บทความวิชาการ 2557
301 การศึกษาเปรียบเทียบประมวลรายวิชา วิธีการเรียนของนักศึกษาวิธีการสอนของอาจารย์ รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในประเทศไทย และ STIKES BALI ประเทศอินโดนีเซีย บทความวิจัย 2557
302 การพยากรณ์ผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากผลสัมฤทธ์การเรียนวิชาการพยาบาลและผสานวิธีการเรียนแบบนำตนเอง บทความวิจัย 2557
303 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น ตามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2557
304 การรับรู้ต่อพัฒนาการและสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นตอนต้น บทความวิจัย 2557
305 ทัศนคติ จินตนาการและแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อม บทความวิจัย 2557
306 การเรียนแบบนำตนเองและการใช้ชุดการเรียนทักษะการพยาบาลพื้นฐาน : การศึกษานำร่อง เรื่อง ทักษะการใส่สายจากจมูกสู่กระเพาะอาหาร การให้ออกซิเจนและการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ บทความวิจัย 2557
307 ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาในวิชาการพยาบาลจิตเวช 2 ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2557
308 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อม กับความเครียดและการจัดการความเครียดขณะฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2557
309 การแพทย์แผนไทยกับการบริบาลมารดาหลังคลอดในชุมชนภาคกลาง บทความวิจัย 2557
310 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2557
311 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 บทความวิจัย 2557
312 แรงบันดาลใจในภาวะผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อการรับรู้พลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ บทความวิจัย 2557
313 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และครอบครัวเข้มแข็ง กับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิจัย 2557
314 ความคิดเห็นของคนทั่วไปในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย บทความวิจัย 2557
315 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับความหวังในช่วงวาระสุดท้าย แนวคิดการตายดี และความเชื่อในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย บทความวิจัย 2557
316 ประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรม ความเข้มแข็งทางจิตใจและความพึงพอใจในงานของพยาบาลจิตเวช บทความวิจัย 2557
317 การศึกษาผลของการบริโภคข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกกับข้าวมอลต์ที่มีต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2557
318 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชน วัด โรงเรียน จากงานบริการวิชาการ บทความวิจัย 2557
319 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล บทความวิจัย 2557
320 ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บทความวิจัย 2557
321 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิจัย 2557
322 ประสบการณ์การปฏิบัติตนด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุคาทอลิก บทความวิจัย 2557
323 การจัดการเรียนการสอนเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2557
324 ผลของการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และรายวิชาสรีรวิทยาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยชินวัตร บทความวิจัย 2557
325 รูปแบบการดูแลสำหรับผู้สูงอายุในชุมขน บทความวิชาการ 2557
326 พลเมืองอาเซียน : แนวคิดในการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ บทความวิชาการ 2557
327 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง : ถอดบทเรียนจากการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ บทความวิชาการ 2557
328 นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย บทความวิชาการ 2557
329 ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง : กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม บทความวิชาการ 2557
330 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออยู่กับเบาหวานอย่างผาสุก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนกับงานด้านสาธารณสุข บทความวิชาการ 2557
331 คุณภาพหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ บทความวิชาการ 2557
332 กลยุทธ์การพยาบาลในการส่งเสริมการปรับบทบาทการเป็นมารดาของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น บทความวิชาการ 2557
333 แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติชาวพม่าด้วยการบูรณาการสามมิติ บทความวิชาการ 2557
334 การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในหน่วยไตเทียม: บทเรียนความสำเร็จ บทความวิชาการ 2557
335 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา สำหรับพยาบาล ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2557
336 การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2557
337 ความกังวลใจและอาการซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลไทย : การศึกษาวิจัยเชิงผสมผสานแบบเชื่อมโยงภายใน (Worries and Depressive Symptoms among Baccalaureate Nursing Students in Thailand : An embedded Mixed Methods Study) บทความวิจัย 2557
338 ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลแบบเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิดการส่งเสริมสุชภาพของเพนเดอร์ต่อการรับรู้ความผาสุกของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม บทความวิจัย 2556
339 การใช้บัตรเชื่อมโยงความรู้กายวิภาคศาสตร์ ในการฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน บทความวิจัย 2556
340 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเครียดในการทำงานของพนักงานพินิจหน่วยงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บทความวิจัย 2556
341 Development of a Home-Based Palliative Care Model for People Living With End-Stage Renal disease บทความวิจัย 2556
342 The collaborative model of health sciences students for enhancing global competency บทความวิจัย 2556
343 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 บทความวิจัย 2556
344 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2555
345 ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2554
346 ผลการเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักศึกษาระหว่างชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2554
347 สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ บทความวิจัย 2554
348 ผลของการนวดฝ่าเท้าในการลดภาวะแทรกซ้อนของการเกิดความดันโลหิตต่ำ ตะคริว ในระหว่างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง บทความวิจัย 2553
349 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น แผนกฝากครรภ์ กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2552
350 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน : กรณี ศึกษาตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2552
351 การดูแลสุขภาพจิตชุมชน : กรณี ศึกษาตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2551
352 การพัฒนาสื่อเรื่องการใส่สายให้อาหารสำหรับนักศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2550
353 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปฏิบัติงานทางสูติกรรมของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2550
354 ความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลพี่เลี้ยงในการสอนภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาลในระบบพยาบาลพี่เลี้ยงแบบตัวต่อตัว บทความวิจัย 2550
355 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA Model ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิชาการ 2549
356 ประสิทธิภาพการดูแลตนเองโดยใช้โปรแกรมธรรมชาติบำบัดส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งพาอินสุลินที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ บทความวิจัย 2549
357 ผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาการพยาบาลมารดาและทารก1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 บทความวิจัย 2549
358 Improving Critical Thinking Ability of Nursing Students Through Cooperative Learning บทความวิจัย 2549
359 The Effectiveness of the Model for Assessing the Critical Thinking Ability of Nursing Student, Private Nursing Institutes in Thailand   บทความวิจัย 2549
360 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบันทึกตามกระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้รูปแบบการบันทึกที่มีโครงสร้างร่วมกับแผนผังความคิดกับรูปแบบเชิงบรรยาย บทความวิจัย 2549
361 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ บทบาทพยาบาลวิชาชีพและความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติภายใต้การสอนโดยพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่งของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 : กรณีศึกษาในสถานศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2549
362 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลกับความสนใจในการเลือกศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2545
# ชื่อโครงการวิจัย วันที่ได้รับอนุมัติ
1 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ผิดวัตถุประสงค์ของอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 19 ก.ย. 2566
2 การศึกษาระดับความไว้วางใจให้ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาใหม่ วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 19 พ.ค. 2566
3 ผลของการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 07 เม.ย. 2566
4 การพัฒนาเครื่องแกงเลียงพร้อมปรุงเพื่อส่งเสริมสุขภาพและแนวคิดโมเดลธุรกิจอาหาร 20 ก.พ. 2566
5 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณตามแนวความเชื่อคาทอลิกต่อความแข็งแกร่งด้านจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้สูงอายุในระยะประคับประคอง 30 ม.ค. 2566
6 การพัฒนาผักแผ่นอบกรอบเสริมพรีไบโอติกเพื่อสุขภาพ 23 ธ.ค. 2565
7 ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของญาติผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 13 ธ.ค. 2565
8 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 และทักษะการตรวจ ATK ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร 02 ธ.ค. 2565
9 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ทางสุขภาพในการใช้กัญชาทางการแพทย์ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 24 พ.ย. 2565
10 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 07 ต.ค. 2565
11 เจตคติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ต่อการใช้ผู้ป่วยเสมือนในการเรียนภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชทางรูปแบบออนไลน์ 21 ก.ย. 2565
12 ผลกระทบจากการระบาดทั่วโลกของโควิด-19 ที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 24 ส.ค. 2565
13 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความมั่นใจความสามารถการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 09 ส.ค. 2565
14 ผลของการปรึกษาการจัดการพยาบาลต่อสมรรถนะทางวิชาชีพของพยาบาลในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด 19 27 ก.ค. 2565
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานทางคลินิกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID - 19 ของนักศึกษาพยาบาล: การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม 15 ก.ค. 2565
16 ภาวะผู้นำใฝ่บริการในนักศึกษาพยาบาล สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โซน 1 15 ก.ค. 2565
17 ความคิดดิจิทัล ความรู้ทางดิจิทัล และทักษะดิจิทัล ในยุคพลิกโฉมของนักศึกษาพยาบาลสำหรับการดูแลสุขภาพและการบริการพยาบาล 15 ก.ค. 2565
18 รูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และทักษะปฏิบัติการทำหัตถการเบื้องต้นทางศัลยกรรมของนักศึกษาพยาบาล 21 เม.ย. 2565
19 โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสายตาสั้นในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร 05 เม.ย. 2565
20 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจรณทักษะของนักศึกษาพยาบาลสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 30 มี.ค. 2565
21 ประเมินผลการพยาบาลทางไกลในการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 29 ธ.ค. 2564
22 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง 22 ธ.ค. 2564
23 การวิเคราะห์ผลการเตรียมความพร้อมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในการดูแลการคลอดต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของนักศึกษาพยาบาล และผู้คลอด: การวิจัยแบบผสมวิธี 29 พ.ย. 2564
24 ผลการเรียนรู้แบบกลับด้านต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะตนเองของนักศึกษาในการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด 20 ต.ค. 2564
25 การเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น : ศึกษาความสนใจของผู้เรียนและต้นทุนหลักสูตร 15 ก.ย. 2564
26 การศึกษาการจัดการของผู้บริหารทางการพยาบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด- 19 25 ส.ค. 2564
27 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันความดันโลหิตสูงตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 13 ส.ค. 2564
28 การศึกษาปรากฎการณ์พฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal จากสถานการณ์ COVID-19 ของประชาชน ในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย 13 ส.ค. 2564
29 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อ 18 มิ.ย. 2564
30 การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน 15 มิ.ย. 2564
31 ผลของการใช้โปรแกรมสัมพันธภาพบำบัดร่วมกับการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลแบบประคับประคอง ต่อความเครียด ความวิตกกังวล และคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยและครอบครัว 13 พ.ค. 2564
32 ผลของโปรแกรมที่บูรณาการการรับรู้สมรรถนะตนเองและการเสริมพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 26 เม.ย. 2564
33 การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19 ม.ค. 2564
34 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพโภชนาการกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 19 ม.ค. 2564
35 ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพยาบาลสำเร็จการศึกษาใหม่ 03 ธ.ค. 2563
36 ผลการเรียนรู้แบบโมเดลจักรยานที่มีต่อทักษะศตวรรษที่ 21 และทัศนคติการใช้ภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล 19 พ.ย. 2563
37 การบูรณาการเซนต์หลุยส์โมเดลในงานบริการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและสร้างเสริมจิตตารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ 20 ต.ค. 2563
38 ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเอง ต่อทักษะการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร 16 ก.ย. 2563
39 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จากสถานการณ์โควิด-19 14 ก.ย. 2563
40 Continuity and coordination of care in community of chronic illness By using WHO Framework on integrated people-centered health services in Thailand and Indonesia 01 ก.ค. 2563
41 การศึกษาผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 16 มิ.ย. 2563
42 การศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 04 มิ.ย. 2563
43 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยใช้หุ่นจำลอง SIM – MOM ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 13 มี.ค. 2563
44 ประสิทธิผลการทบทวนบทเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาด้วยโปรแกรม Moodle E-learning เพื่อเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 11 ก.พ. 2563
45 การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 24 ม.ค. 2563
46 A Study of Home Health Care Nursing Outcomes Quality Indicators in Thailand using Delphi Technique 01 ม.ค. 2563
47 ผลการเรียนรู้บทบาทสมมติต่อการรับรู้สมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 17 ธ.ค. 2562
48 การรับรู้สมรรถนะของตนในการพยาบาลแบบประคับประคอง 02 ธ.ค. 2562
49 ความคิดสร้างสรรค์กับรูปแบบการเรียนรู้ VARK 02 ธ.ค. 2562
50 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 18 ต.ค. 2562
51 การนำเฝือกประดิษฐ์ยางพาราไปประยุกต์ใช้รักษาทางการแพทย์ 12 ก.ย. 2562
52 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 10 ก.ค. 2562
53 ปัจจัยทำนายผลการสอบขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2561 13 มี.ค. 2562
54 คัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 11 ก.พ. 2562
55 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 29 ม.ค. 2562
56 นวัตกรรมการจัดการความรู้เรื่องการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเด็กที่บกพร่องทางการเห็นสำหรับครู ผู้ปกครอง และบุคลากรสาธารณสุข 14 ธ.ค. 2561
57 การพัฒนางาน E-Learning in Teaching and Learning of Transcultural Nursing : For Cambodian Student Nurses วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2561 12 ต.ค. 2561
58 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 22 มิ.ย. 2561
59 การรับรู้ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยและญาติในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: การศึกษาเชิงปรากฎการณ์ 06 มิ.ย. 2561
60 การรับรู้ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และญาติ: การศึกษาเชิงปรากฎการณ์ 07 พ.ค. 2561
61 แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด [Social support and quality of life in hemodialysis patients] 06 ธ.ค. 2560
62 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Simulation-Based Learning และการสอบ OSCE ต่อความรู้และทักษะทางคลินิกด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาล [The effect of clinical teaching by multi-mode simulation-Based Learning and objective structured clinical examinations (OSCEs) test to evaluate the knowledge and clinical skills in Basic Medical Care among Nursing students] 18 ต.ค. 2560
63 ความสามารถในการทำนายเจตคติต่อเพศวิถีของนักเรียน ด้วยปัจจัยรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัวอัตมโนทัศน์ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเพศทางสื่อสาธารณะ [The Prediction of sexuality Attitude among the Students by Family parenting, Student's Self concept and Information Perception from public media] 23 ส.ค. 2560
64 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยโมเดลการสะท้อนคิด ต่อการตระหนักรู้ในตนเองด้านเพศวิถีของนักเรียนมัธยมปีที่ 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร [Modifying Learning Experience by Reflective Model Toward Teenage's Self concept on sexuality, case study in Sathorn District] 23 ส.ค. 2560
65 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก [Factors Affecting on Breastfeeding in the First-time Teenage Postpartum Mothers] 16 ส.ค. 2560
66 การพัฒนารูปแบบจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทย [Development of Interpersonal Psychotherapy Model for Patients with Depressive Disorders in Thailand] 24 พ.ค. 2560
67 ผลของรูปแบบการพยาบาลที่บูรณาการครอบครัวมีส่วนร่วมกับการเสริมพลังอำนาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก [The Effect of Nursing's Model integrated with Family Participation and Empowerment on Breastfeeding in the First Teenage Mothers] 24 มี.ค. 2560
68 ความเข้าใจด้านนิเวศวิทยาของรูปแบบกิจกรรมทางกาย ตลอดช่วงชีวิตของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี [An ecological understanding of physical patterns of adults living with HIV throughout the lifespan] 03 มี.ค. 2560
69 ผลของสมาธิเพื่อการเยียวยาของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในกรุงเทพมหานครและสุราบายา [The effects of meditation healing exercise in elderly who are living with non-communicable disease in Bangkok and Surabaya] 21 พ.ย. 2559
70 ผลของการพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้ายในชุมชน [The effect of palliative care for people who living with end stage renal disease in community] 21 พ.ย. 2559
71 เปรียบเทียบผลของวิธีการสอนด้วยหนังสืออีเล็กโทรนิกส์กับวิธีการสอนปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "หลักและเทคนิคการพยาบาลเด็ก" ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [A Comparison of the Effects of Electronic Book and Conventional Instruction on Learning Achievement in the Topic of Principle of pediatric nursing of Third year nursing students at Saint Louis College] 31 ต.ค. 2559
72 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดและการล้างไตทางช่องท้อง [Quality of life in patients on hemodialysis and peritoneal dialysis] 09 ก.ย. 2559
73 ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนรู้เรื่อง การดูดเสมหะต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน ความมั่นใจและความพึงพอใจของนักศึกษา [The result of using electronic book to enhance suctioning on learning achievement, confidence and satisfaction of students] 19 ส.ค. 2559
74 ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [The Curriculum Evaluation of the Bachelor of Nursing Science (revised curriculum 2012) of Faculty of Nursing, Saint Louis College] 23 พ.ค. 2559
75 การออกแบบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในอนาคต 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2564) [The Curriculum Designing for the Bachelor of Nursing Science Program of Saint Louis College in the future 5 years (B.E.2560 - 2564)] 08 เม.ย. 2559
76 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ [Factors Associated with Self-health Care Behaviors of Nursing Students at Saint Louis College during Practice in the Health Care Service] 04 เม.ย. 2559
77 ผลการเรียนรู้โดยการใช้สื่อการสอน e-book เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดในวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [The Effect of Learning by Using e-book about Milieu Therapy in Mental Health and Psychiatric Nursing 1 of The Second Nursing Students, Saint Louis College] 01 ก.พ. 2559
78 คุณลักษณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก [The Characteristics of Students in Higher Education according to The Identities of Catholic Education] 21 ม.ค. 2559
79 การรับรู้และทัศนคติของบุคลากร การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร ต่อการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะพยาบาลศาสตร์ สสอท. กลุ่ม 1 [The Perception, Attitude, Perceived Organization support affecting participation among staff in Internal Quality Assurance at faculty level of The Association of Private Higher Education group one] 21 ม.ค. 2559
80 ผลการจัดการเรียนรู้แบบทีมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 26 พ.ย. 2558
81 ผลของโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ต่อความผาสุกของกลุ่มนักบวชหญิงสูงอายุ 20 พ.ย. 2558
82 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในความเป็นพลเมืองอาเซียนเปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย 16 พ.ย. 2558
83 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 24 ต.ค. 2558
84 ผลของรูปแบบพยาบาลครอบครัว ต่อความสามารถในการปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 16 ต.ค. 2558
85 การทำนายความสามารถในการปรับตัวของผู้ดูแลหลักครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยด้วยโรคเรื้อรังของปัจจัยพลังอำนาจในการดูแลสมาชิก การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วย และการสนับสนุนทางสังคม 01 ต.ค. 2558
86 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาระบบการศึกษาเอกชน 2 แห่งของไทยและอินโดนีเซีย 17 ส.ค. 2558
87 การศึกษาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ เรื่อง การพยาบาลการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ รายวิชาการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 29 มิ.ย. 2558
88 ผลของการใช้รูปแบบการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4 กับ เอสเคที 1 ที่มีต่อความสามารถทางสมองการตระหนักรู้ในตนเอง และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 05 ก.พ. 2558
89 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในความเป็นพลเมืองอาเซียน 30 ม.ค. 2558
90 ประสบการณ์ในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับชาวกัมพูชา [Experiences in Learning of the BSN Program for Cambodia] 15 ม.ค. 2558
91 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิในชุมชน : สะท้อนคิดวิชาการรับใช้สังคม [Best practice for development of community competency in prevention and problem solving in parasite worm : reflective academic service]