ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของรูปแบบพยาบาลครอบครัว ต่อความสามารถในการปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ผศ.ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์กชกร ธรรมศีล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
16 ต.ค. 2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ