ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเครียดในการทำงานของพนักงานพินิจ หน่วยงาน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
อาจารย์ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์เรณู จันทะวงศา (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์พรรณทิพย์ บุญเหลือ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์ผ่องศรี อิ่มสอน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์เตือนฤทัย แซ่โล้ว (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
17 ธ.ค. 2552
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารการพยาบาลและการศึกษา (กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก) ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2556
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2556