คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2557
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ