คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน (หน่วยที่ 6 ตอนที่ 6.2 และ 6.3)

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
ตำรา / หนังสือ / คู่มือ
-
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
พิมพ์ครั้งที่ 1: พ.ศ. 2563 จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ISBN 978-616-16-2182-7
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ