คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณมาลีวัลย์ พานทอง (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 หน้า 151 - 164
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ