ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสามารถในการทำนายเจตคติต่อเพศวิถีของนักเรียน ด้วยปัจจัยรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัวอัตมโนทัศน์ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเพศทางสื่อสาธารณะ [The Prediction of sexuality Attitude among the Students by Family parenting, Student's Self concept and Information Perception from public media]
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์กชกร ธรรมนำศีล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
23 ส.ค. 2560
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 178 - 192
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561