คลังบทความ

รายละเอียด

แนวทางการสนทนาเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายในหอผู้ป่วยไอซียู

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
จุฬาลงกรณ์เวชสาร (Chula Med J.) ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 หน้า 363 - 372
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ