ทุนวิจัย

รายละเอียด

ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [The Curriculum Evaluation of the Bachelor of Nursing Science (revised curriculum 2012) of Faculty of Nursing, Saint Louis College]
รศ.สุภาวดี เครือโชติกุล (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สฤษฎิ จันทร์หอม (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์วราภา สิทธาภิรมย์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
23 พ.ค. 2559
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 หน้า 10 - 24
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2559