คลังบทความ

รายละเอียด

สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
2554
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ