คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ช่วงมีการระบาดปี 2564 และในไตรมาสแรกของ ปี 2565

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วชิรสารการพยาบาล ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 หน้า 70-84
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ