ทุนวิจัย

รายละเอียด

การบูรณาการเซนต์หลุยส์โมเดลในงานบริการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและสร้างเสริมจิตตารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ
ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณวันทนีย์ โรจน์ลือชัย (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
20 ต.ค. 2563
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 หน้า 1029 - 1040
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2564