คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการพยาบาลแบบประคับประคองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในชุมชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณจุฑามาศ ติลภัทร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 หน้า 226 - 235
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ