คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณฉวีฉัตร โฉลกคงถาวร (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 หน้า 61 - 71
2562
01 ม.ค. 2562
30 เม.ย. 2562
ครบ
ไม่ระบุ