คลังบทความ

รายละเอียด

การใช้บัตรเชื่อมโยงความรู้กายวิภาคศาสตร์ ในการฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556 วันที่ 4 เมษายน 2556
2556
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ