คลังบทความ

รายละเอียด

Development of teaching and learning in transcultural nursing for Cambodian nursing students using e-learning

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์Charito Cruz (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
วารสาร Science, Engineering and Health Studies ปีที่ 16 พ.ศ. 2565 หน้า 1 - 5
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ