คลังบทความ

รายละเอียด

รูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อความรู้ ความมั่นใจ และทักษะปฏิบัติการทำ หัตถการเบื้องต้นทางศัลยกรรมของนักศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.รัตนา พึ่งเสมา (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 209 - 223
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ