ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทย [Development of Interpersonal Psychotherapy Model for Patients with Depressive Disorders in Thailand]
รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
นพ.โชติมันต์ ชินวรารักษ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.ณภัควรรต บัวทอง (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณพูลสิน เฉลิมวัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณยุภาภรณ์ มีหนองหว้า (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณเยาวลักษ์ ประเสริฐสุข (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
24 พ.ค. 2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ